Дніпропетровське відділення Малої академії наук України


запам'ятати

 

Відділення філософії та суспільствознавства

 

1. Історія релігії в Україні: у 10 т. // НАН України, Ин-т філософії; ред. кол.: А. Колодний (голова) [та ін.]. – К.: Центр духовної культури, 1996 – 1998. – Т. 2: Українське православ'я. За ред. П. Яроцького. – 1997. – 376 с.
2. Іванов В.Ф. Поняття «інформація» у різних науках [Текст] / В.Ф. Іванов // Наукові записки Інституту журналістики. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. – Т. 1. – С. 71–75.
3. Квіт С. Масові комунікації [Текст] / С. Квіт. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 276 с.
4. Кислюк К.В. Религоведение: Учебное пособие для высш. учебных заведений / К.В. Кислюк, О.Н. Кучер. – Х.: Торсинг, 2002. – 496 с.
5. Матюхіна О.А. Словник філософських термінів [Текст] – [Електронний ресурс] / О.А. Матюхіна, Є.Ф. Сластенко, С.М. Ягодзінський; Національний авіаційний університет, кафедра філософії.
6. Філософський словник / За ред. В.І.Шинкарука. – 2 вид. І доп. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.
7. Володимир Кондзьолка. Історія середньовічної філософії. – Л.: Світ, 2001.     

8. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1996. – 286 с.

9. Заїченко Г.А. та ін. Філософія. – К.: Вища школа, 1995. – 455 с. 
10. Історія філософії на Україні. – У 3 т. – Т. 1 // В.М. Нічик, В.С. Горський, М.В.Попович, Б.О.Лобовик, В.О. Зоц. – К.: Наукова думка, 1987. – 399 с.   

11. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: Онтологія людини. – К.: Абрис, 1995. – 335 с.

12. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1997. – 327 с. 

13. Паславський І.В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI–першій третині XVII ст. – К.: Наукова думка, 1984. – 128 с.   

14. Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю., Бичко І.В. та ін. Історія Філософії України: Підручник. – К.: Либідь, 1994. – 413 с.    

15. Федів Ю.А., Мозкова Н.Г. Історія Української філософії. – К.: Україна, 2001. – 510 с.    

16. Чижевський Дмитро. Нариси з історії філософії на Україні. – Київ: Орій, 1992. – 229 с.

 

Філософія

1. Абеляр П. Історія моїх страждань / П. Абеляр. – Львів : Літопис, 2004. – 136 с.

2. Августин Аврелій. Сповідь / Святий Августин ; пер. з латини Ю. Мушака. – Львів : Свічадо, 2008. – 355 с.

3. Аквинский Ф. Сумма теологии / Ф. Аквинский // Вопросы философии. – 1997. – № 9 – С. 156–162.

4. Алексеев П. В. Теория познания и диалектика : учеб. пособие для вузов / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : Высш. шк., 1991. – 363 с.

5. Андрущенко В. П. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – К. : Генеза, 1996. – 368 с.

6. Андрущенко В. П. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія : підручник для вищ. навч. закл. / В. П. Андрущенко [та ін.]. – 3-є вид., випр. та доп. – К. : Генеза, 2006. – 656 с.

7. Андрущенко В. П. Філософія : підруч. / В. П. Андрущенко [та ін.] ; заг. ред. М. І. Горлач [та ін.]. – 2-е вид., перероб. та доп. – Х. : Консум, 2000. – 672 с.

8. Антология мировой философии : Античность. – Мн. : Харвест, М. : ООО «Издательство АСТ», 2001. – 960 с.

9. Аристотель. Метафизика / Аристотель / Пер. с греч. А. Кубицкий. – М. : Эксмо, 2006. – 607 с.

10. Бекон Фр. Новый Органон / Френсис Бэкон // Сочинения: В 2-х тт. – Т. 2. – М. : Мысль, 1972. – С. 6–296.

11. Бойченко І. В. Філософія історії : підручник / І. В. Бойченко. – К. : КОО, Знання, 2000. – 723 с.

12. Боэций. Утешение философией // «Утешение философией» и другие трактаты / Боэций. – М. : Наука, 1990. – С. 190–290. 

13. Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли / Л. Валла. – М. : Наука, 1989. – 476 с.

14. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий. – Львів: Свічадо, 2006. – 312 с.

15. Волинка Г. І. Філософія Стародавності і середньовіччя в освітньому контексті : навч. посібник / Г. І. Волинка. – К. : Вища освіта, 2005. – 544 с.

16. Волинка Г. І. Історія філософії в її зв’язку з освітою : підручник / Г. І. Волинка, В. І. Гусєв, Н. Г. Мозгова  та ін. / За ред. Г. І. Волинки. – К. : Каравелла, 2006. – 479 с.

17. Вступ до філософії : Історико-філософська пропедевтика : підручник / Г. І. Волинка, В. І. Гусєв, І. В. Огородник, Ю. О. Федів. – К. : Вища школа, 1999. – 624 с.

18. Гадамер Г.-Г. Герменевтика як філософія практики / Г.-Г. Гадамер // Після філософії : кінець чи трансформація? – К. : Четверта хвиля, 2000. – С. 284–296.

19. Гайдеґер М. Дорогою до мови / М. Гайдеґер – Львів : Літопис, 2007. – 232 с.

20. Гегель Г. В. Ф. Феноменолоґія духу / Г. В. Ф. Гегель. – К. : Основи, 2004. – 548 с.

21. Гельвецій К. А. Про людину, ії розумові здібності та її виховання / К. А. Гельвецій / Пер. з франц. В. Підмогильний. – К. : «Основи», 1994. – 416 с.

22. Гізель І. Твір про вся філософія. Трактат про душу загалом / Інокентій Гізель // Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. Історія української філософії. – К. : Вид-во «Україна», 2000. – С. 137–141.

23. Гогоцький С. С. Філософський лексикон / С. С. Гогоцький // Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. Історія української філософії. – К. : Вид-во «Україна», 2000. – С. 377–380.

24. Головко Б. А. Філософська антропологія : навч. посіб. / Б. А. Головко. – К. : ІЗМН, 1997. – 240 с.

25. Гордер Ю. Світ Софії / Юстейн Гордер. – К. : Літопис, 2007. – 548 с.

26. Горський В. С. Історія української філософії : підручник / В. С. Горський, К. В. Кислюк. – К. : Либідь, 2004. – 488 с.

27. Гулыга А. В. Немецкая классическая философия / А. В. Гулыга / Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Рольф, 2001. – 416 с.

28. Гуменюк Т. К. Жак Деррика и постмодернистское мышление / Т. К. Гуменюк. – К. : Нора-принт, 1999. – 326 с.

29. Гусєв В. Історія західноєвропейської філософії XV–XVII ст. : Курс лекцій. Навч. посіб. для вузів. / В. І. Гусєв. – К. : Либідь, 1994. – 251 с.

30. Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу XVII–XVIII ст. / В. І. Гусєв. – К. : Либідь, 1998. – 368 с.

31. Гуссерль Е. Криза європейського людства і філософія / Е. Гуссерль // Сучасна зарубіжна філософія. Течії та напрямки. – К. : Ваклер, 1996. – С. 69–83.

32. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга вторая [пер. с нем. А. В. Михайлова]. – М. : Академический проект, 2009. – 489 с.

33. Гуссерль Э. Феноменология / Э. Гуссерль // Логос. – 1991. – № 1. – С. 12– 21.

34. Данте Аліг’єрі. Божественна комедія : поема / А. Данте ; пер. з іт. і комент. Є. А. Дроб’язко ; передм. О. Б. Алексєєнко ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Х. : Фоліо, 2001. – 607 с.

35. Декарт Рене. Метафізичні розмисли / Рене Декарт / Пер. з франц. Зої Борисюк – К. : Юніверс, 2000. – 298 с.

36. Деррида Ж. О грамматологии / Жак Деррида / Пер. с франц. Н. Автономовой. – М. : Ad Marginem, 2000. – 512 c.

37. Деррида Ж. Письмо японскому другу (о деконструкции) / Ж. Деррида // Вопросы философии. – 1992. – № 4. – С. 53–57.

38. Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника / Дионисий Ареопагит. – СПб. : Алетейя; Изд-во Олега Абышко, 2002. – 854 с.

39. Драгоманов М. Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / Упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р. С. Міщук ; приміт. Р. С. Міщука, В. С. Шандри. – К. : Либідь, 1991. – 688 с.

40. Дхаммапада. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.dhammapada.kiev.ua/

41. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора [пер. з англ. В. Шовкун]. – К. : Основи, 2003. – 503 с.

42. Епікур. Лист до Геродота. Головні думки / Епікур // Читанка з історії філософії. Філософія стародавнього світу. – К. : Довіра, 1992. – С. 177–178.

43. Западная философия : итоги тысячелетия / Под ред. А. В. Перцева. – Екатеринбург : Деловая книга ; Бишкек : Одиссей, 1997. – 656 с.

44. Зеньковский В. В. Основы христианской философии / В. В. Зеньковский. – М. : Изд-во Канон+, 1997. – 557 с.

45. История философии и культура / [В. С. Горский и др. ; отв. ред. А. Т. Гордиенко] ; АН УССР, Ин-т философии. – К. : Наук. думка, 1991. – 284 с.

46. История философии : Энциклопедия. – Мн. : Интерпрессервис ; Книжный Дом. 2002. – 1376 с.

47. Іларіон Київський. Слово про Закон і Благодать / Іларіон Київський // Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. Історія української філософії. – К. : Видавництво «Україна», 2000. – С. 40–47.

48. Історія філософії : підручник / В. І. Ярошовець, І. В. Бичко, В. А. Бугров та ін. / За ред. В. І. Ярошовця. – К. : Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с.

49. Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс : учебник для вузов / В. А. Канке. – М. : Логос, 2001. – 272 с.

50. Кант Іммануїл. Критика чистого розуму / Іммануїл Кант / Переклад з нім. Юрія Федорченка. – К. : Юніверс, 2000. – 504 с.

51. Карсавин Л. П. Культура средних веков / Л. П. Карсавин. – К. : Символ – AirLand, 1995. – 200 с.

52. Кассирер Э. Жизнь и учение Канта / Э. Касирер // Жизнь и учение Канта. – СПб. : Университетская книга, 1997. – 447 с.

53. Києво-Печерський Патерик / Пер. із церковносл. М. Кашуба і Н. Пікулик. – Львів : Свічадо, 2007. – 192 с.

54. Кондзьолка В. В. Нариси історії античної філософії / В.В. Кондзьолка. – Львів : Львівський університет імені І. Франка, 1993. – 259 с.

55. Кониський Г. Загальна філософія / Георгій Кониський // Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. Історія української філософії. – К. : Вид-во «Україна», 2000. – С. 160–169.

56. Конфуцій. Вислови / Конфуцій. – Харків : Фоліо, 2014. – 221 с.

57. Коплстон Ф. История средневековой философии / Пер. с англ. И. Борисовой ; Послесловие М. Гарнцева / Ф. Коплстон. – М. : Энигма. 1997. – 512 с.

58. Кравців Б. Ренесанс і гуманізм на Україні / Б. Кравців // Європейське Відродження та українська література XVI–XVII ст. – К. : Наук. думка, 1993. – С. 300–319.

59. Кун Т. Структура научных революций / Томас Кун / Пер. с англ. / Сост. В. Ю. Кузнецов. – М. : ООО «Издательство ACT», 2003. – 605 с.

60. Куцепал С. В. Французька філософія другої половини XX століття: дискурс із префіксом «пост-» : монографія / С. В. Куцепал. – К. : ПАРАПАН, 2004. – 324 с.

61. Кьеркегор С. Страх и трепет / С. Кьеркегор / Пер. с дат. / Изд. 2-е, дополненное и исправленное. – М. : Культурная революция, 2010. – С. 7– 122.

62. Липман М. Гарри / М. Липман / Пер. Ю. Юлиной. – Электронный ресурс. – Режим доступа : http://phil4chil.ru/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=23&It emid=83

63. Липман М. Кио и Гас / М. Липман / Пер. Ю. Юлиной. – Электронный ресурс. – Режим доступа : 38 http://phil4chil.ru/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=23&It emid=83

64. Липман М. Марк / М. Липман / Пер. Ю. Юлиной. – Электронный ресурс. – Режим доступа : http://phil4chil.ru/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=23&It emid=83

65. Липман М. Элфи / М. Липман / Пер. Ю. Юлиной. – Электронный ресурс. – Режим доступа : http://phil4chil.ru/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=23&It emid=83

66. Ліницький П. Загальний погляд на філософію / Петро Ліницький // Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. Історія української філософії. – К. : Вид-во «Україна», 2000. – С. 372–377.

67. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон / А. Ф. Лосев. – М. : ООО «Издательство ACT» ; Харьков : Фолио, 2000. – 846 с.

68. Лук’янець В. С. Філософія сучасності. Прорив за обрій метафізики тотожності : ст. перша / В. С. Лук’янець // Філософська думка. – 2002. – № 4. – С. 16–35.

69. Лук’янець В. С. Філософія сучасності. Прорив за обрій метафізики тотожності : Ст. друга / В. С. Лук’янець // Філософська думка. – 2002. – № 5. – С. 26–39.

70. Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия) / А. Е. Лукьянов / Издание 2-е, исправленное и дополненное. – М. : ИНСАН, РМФК, 1992. – 208 с.

71. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию / М. К. Мамардашвили. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.

72. Марк Аврелій. Наодинці з собою : Роздуми / Марк Аврелій / Пер. з давньогрец. Р. Паранько. – Львів : Літопис, 2007. – 212 с.

73. Маслов С. Культурно-національне відродження на Україні в кінці XVI і першій половині XVII століття / С. Маслов // Європейське Відродження та українська література XVI–XVII ст. : сборник. – К. : Наукова думка, 1993. – С. 319–341.

74. Мир философии : книга для чтения. – В 2-х ч. – Ч. 1. – Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М. : Политиздат, 1991. – 672 с.

75. Мозгова Н. Г. Київська духовна академія, 1819–1920 : Філософський спадок / Н. Г. Мозгова. – К. : Книга, 2004. – 320 с.

76. Мозгова Н. Г. Логіко-гносеологічна проблематика в київській духовноакадемічній філософії XIX – початку XX ст / Н. Г. Мозгова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – 170 с.

77. Монтень М де. Опыты. Избранные главы / М. де Монтень / Пер. с фр. / Сост., вступ. ст. Г. Косикова; Примеч. Н. Мавлевич. – М. : Правда, 1991. – 656 с.

78. Несторенко В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини : навч. посіб. для студентів вищ. учб. закладів / В. Г. Нестеренко. – К. : Абрис, 1995. – 336 с.

79. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Книжка для всіх і ні для кого / Ф. Ніцше. – К. : Основи, 1993. – 415 с.

80. Огородник І. В. Українська філософія в іменах / І. В. Огородник, М. Ю. Русин. – К. : Либідь, 1997. – 328 с.

81. Окороков В. Б. Метафізика епохи трансцендентального мислення: специфіка, сутність і тенденції розвитку, монографія / В. Б. Окороков. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2000. – 264 с.

82. Ориген. О началах. Против Цельса / Ориген. – СПб. : Библиополис, 2008. – 792 с.

83. Ортега-и-Гасет Х. Что такое философия? / Хосе Ортега-и-Гассет. – М. : Наука, 1991. – 408 с.

84. Паскаль Б. Мысли / Блез Паскаль / Пер. с фρ., вступ. статья, коммент. Ю. А. Гинзбург. – М. : Изд-во имени Сабашниковых, 1995. – 480 с.

85. Петрушенко В. Епістемологія як філософська теорія пізнання / В. Петрушенко. – Львів : Вид-во держ. ун-ту «Львівська політехніка», 2000. – 296 с.

86. Платон. Бенкет / Платон / Пер. з давньогрец. У. Головач // ДУХ І ЛІТЕРА. – 2002. – № 9/10. – С. 369–418.

87. Платон. Діалоги / Платон. – К. : Основи, 1995. – 394 с.

88. Платон. Держава / Платон / Пер. з давньогр. Д. Коваль. – К. : Основи, 2000. – 355 с.

89. Плотин. Эннеады / Плотин / Пер. с древнегреч., латин. и др. – К. : «УЦИММ-ПРЕСС», 1995. – 395 с.

90. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович / Вид. 2-ге, випр. – К. : АртЕк, 2001. – 728 с.

91. Прокопович Ф. Логіка / Феофан Прокопович // Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. Історія української філософії. – К.: Вид-во «Україна», 2000. – С. 141–149.

92. Прокопович Ф. Натурфілософія, або фізика / Феофан Прокопович // Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. Історія української філософії. – К. : Вид-во «Україна», 2000. – С. 150–159.

93. Рассел Б. История западной философии : в 2-х тт. / Б. Рассел. – М. : Миф, 1993. – 954 с.

94. Рассел Б. Человеческое познание / Б. Рассел. – К. : Ника-центр, 1997. – 560 с.

95. Рикер П. Герменевтика, этика, политика (Московские лекции и интервью) / П. Рикер / Пер. с фр. – М. : Изд. центр «Academia» 1995. – 160 с.

96. Римские стоики : Сенека. Эпитет. Марк Аврелий. – М. : Республика, 1995. – 463 с.

97. Роттердамський Е. Похвала глупості. Домашні бесіди / Еразм Роттердамський / Пер. з латини В. Литвинова, Й. Кобова. – К. : Основи, 1993. – 319 с.

98. Сартр Ж-П. Буття і ніщо : нарис феноменологічної онтології / Ж.- П. Сартр. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 855 с.

99. Сартр Ж-П. Нудота : роман, п’єси / Ж.-П. Сартр. – Х. : Фоліо, 2006. – 351 с.

100. Свасьян К. А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу / К. А. Свасьян // О. Шпенглер. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. – М. : Мысль 1993. – С. 5–122.

101. Сенека Луцій Анней. Моральні листи до Луцілія / Сенека Луцій Аней / Пер. А. Содомора. – К. : Основи, 2005. – 604 с.

102. Сковорода Г. С. Діалог. Назва його – потоп зміїний / Григорій Сковорода / Твори у двох томах. – Т. 2. – 2-ге вид., виправ. – К. : Обереги, 2005. – С. 140–178.

103. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії: від Декарта до Вітгенштайна / Р. Стратон / Переклад з анг. О. Коваленко. – К. : Основи, 1998. – 331 с.

104. Современная западная философия : Словарь / Изд. 2-е, переработанное и дополненное. – М. : Тон – Остожье, 1998. – 544 с.

105. Современный философский словарь / Под ред. д-ра филос. наук, проф. В. Е. Кемерова. – М. – Бишкек – Екатеринбург : Одиссей, 1996. – 608 с.

106. Спиноза Б. Этика / Бенедикт Спиноза. – Мн. : Харвест, М. : АСТ, 2001. – 336 с.

107. Тертулиан. О плоти Христа / Тертулиан / Избранные сочинения : пер. с лат. / Общ. ред. и сост. А. А. Столярова. – М. : Издательская группа «Прогресс», «Культура», 1994. – С. 161–187.

108. Трубецкой С. Н. Курс истории древней философии / С. Н. Трубецкой. – М. : Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС ; Русский Двор, 1997. – 576 с.

109. Философский энциклопедический словарь / Под. ред. Е. Ф. Губского. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 569 с.

110. Фихте И. Г. Основа общего наукоучения / И. Г. Фихте / Сочинения в 2-х тт. – Т. 1. / Сост. и примеч. В. Волжского. – СПб. : Мифрил, 1993. – С. 65–338.

111. Фичино М. Платоновская теология о бессмертии души / Марсилио Фичино // Чаша Гермеса. Гуманистическая мысль эпохи Возрождения и герметическая традиция. – М. : Юристъ, 1996. – С. 176–211.

112. Філософія : навч. посібник / І. В. Бичко та ін. – К. : Либідь, 1994. – 576 с.

113. Філософія : хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. /за ред. акад. НАН України Л. В. Губерського. – К. : Знання, 2009. – 624 с.

114. Філософський енциклопедичний словник / За ред. В. І. Шинкарука. – К. : Абрис, 2002. – 744 с.

115. Фромм Э. Искусство любить / Эрих Фромм / Душа человека : перевод. – М. : Республика, 1992. – С. 109–178.

116. Фромм Э. Концепция человека у К. Маркса / Эрих Фромм / Душа человека : пер. Э. М. Телятниковой. – М. : Республика, 1992. – С. 375–414.

117. Фуко М. Археологія знання / М. Фуко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 326 с.

118. Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии / М. Хайдеггер / пер. А. Г. Чернякова. – СПб. : Высшая религиозно-философская школа, 2001. – 446 с.

119. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / М. Хайдеггер / Время и бытие : Статьи и выступления : пер. с нем. – М. : Республика, 1993. – С. 192–220.

120. Хайдегер М. Что такое метафизика? / М. Хайдеггер / Время и бытие : Статьи и выступления : пер. с нем. – М. : Республика, 1993. – С.16–27. 

121. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський. – К. : Вид-во Орій при УКСП Кобза, 1992. – 230 с.

122. Шевченко В. І. Концепція пізнання в українській філософії :курс лекцій / В. І. Шевченко. – К. : ІСДО, 1993. – 168 с.

123. Шелер М. Положение человека в Космосе / Макс Шелер / Проблема человека в западной философии – М. : Политздат, 1988. – С. 31–90.

124. Шохин В. К. Брахманистская философия. Начальный и реннеклассический периоды / В. К. Шохин. – М. : Восточная литература, 1994. – 355 с.

125. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории / Освальд Шпенглер / пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К. А. Свасьяна. – М. : Эксмо, 2009. – 800 с.

126. Это человек : Антология. Сборник статей. – М. : Высшая школа, 1995. – 439 с.

127. Юм Д. Трактат о человеческой природе, или попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам / Девид Юм / Сочинения в 2 тт. –Т. 1. / Пер. с англ. С. И. Церетели и др. ; Вступ. ст. А. Ф. Грязнова ; Примеч. И. С. Нарского. – 2-е изд., дополн. и испр. – М. : Мысль, 1996. – С. 53–656.

128. Юркевич П. Д. Сердце та його значення у духовному житті людини, згідно з ученням Слова Божого / П. Д. Юркевич // Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. Історія української філософії. – К. : Вид-во «Україна», 2000. – С. 365–369.

129. Ярошовець В. І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму : Підручник / В. І. Ярошовець. – К. : Знання України, 2004 – 214 с.

130. Ясперс К. Ницше и христианство / Карл Ясперс. – М. : Моск. филос. фонд ; «Медиум», 1994. – 115 с.

131. Ясперс К. Философская вера / Карл Ясперс / Смысл и назначение истории : пер. с нем. – М. : Политиздат, 1991. – С. 420–508.

 

Соціологія

1. Богомаз К. Ю. Категоріально-термінологічна база соціології : навч. посіб. / К. Ю. Богомаз, Л. М. Сорокіна, К. В. Познанська. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2011. – 184 с.

2. Богомаз К. Ю. Новітні соціологічні теорії : хрестоматія : навч. посібник / К. Ю. Богомаз, Н. Г. Комих. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2011. – 325 с.

3. Бузовський І. Соціальна напруженість і тривожність у контексті діагностики суспільних конфліктів / І. Бузовський // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 3. – С. 169–176.

4. Бурейчак Т. С. Соціологія маскулінності : навч. посіб. / Т. С. Бурейчак. – Львів : Магнолія, 2011. – 132 с.

5. Бутенко Н. Ю. Організаційна поведінка : навч. посіб. / Н. Ю. Бутенко, Л. М. Хоменко, А. Є. Черпак ; за заг. ред. Н. Ю. Бутенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2011. – 742 с.

6. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика : пер. з нім. / М. Вебер. – К. : Основи, 1998. – 534 с.

7. Вербець В. В. Методологія і методика соціологічних досліджень / В. В. Вербець. – Ч. 1. – Острог : Ін-т соц. дослідж. Нац. ун-ту «Острозька академія», 2001. – 183 с.

8. Грушевська С. Особливості поведінки поляків та українців у ситуаціях конфлікту (На підставі застосування методу анкети-конфлікту) / С. Грушевська // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 2. – С. 140–151.

9. Даниленко О. Роль якісних методів у дослідженні соціальних конфліктів О. Даниленко // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 1. – С. 110–123.

10. Дворецька Г. В. Соціологія : навч. посіб. / Г. В. Дворецька. – Вид. 2, 61 перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 472 с.

11. Захарченко М. В. Історія соціології від античності до поч. 20 ст. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М. В. Захарченко, О. І. Погорілий. – К. : Либідь, 1993. – 336 с.

12. Казаков В. Концеппція нового соціального конфлікту Алена Турена / В. Казаков // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 3. – С. 151–168.

13. Лукашевич М. П. Соціологія ринку : підручник / М. П. Лукашевич. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 231 с.

14. Лукашевич М. П. Соціологія : загальний курс : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2011. – 408 с.

15. Лукашевич М. П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Лукашевич. – К. : Каравела, 2004. – 464 с.

16. Майструк Н. Дослідження соціальних конфліктів у німецькій соціології: класичні та сучасні орієнтири / Н. Майструк // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 1. – С. 152–162.

17. Павліченко П. П. Соціологія : навч. посіб. для студ. несоціолог. спец. / П. П. Павліченко, Д. А. Литвиненко. – 2-е вид. – К. : Лібра, 2002. – 254 с.

18. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження (курс лекцій) / Н. В. Паніна. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2001. – 277 с.

19. Пилипенко В. Є. Спеціальні та галузеві соціології : навч. посіб. / В. Є. Пилипенко, І. М. Попова, В. В. Танчер та ін. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2004. – 350 с.

20. Примуш М. В. Загальна соціологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Примуш. – К. : Професіонал, 2004. – 590 с.

21. Психологія. З викладом основ психології релігії / Під ред о. Юзефа Макселона. – Львів : Свічадо, 1992. – 320 с.

22. Сірий Є. В. Соціологія : заг. теорія, історія розвитку, спец. та галузеві теорії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. В. Сірий. – К. : Атіка, 2004. – 480 с.

23. Соціологія культури : навч. посіб. / За ред. О. М. Семашка, В. М. Пічі. – К. : Каравела ; Л. : Новий світ – 2000, 2002. – 334 с.

24. Соціологія : короткий енцикл. словник / Під заг. ред. В. І. Воловича. – К. : Укр. центр. духов. культури, 1998. – 736 с.

25. Соціологія : підруч. / за ред. д-ра соціологічних наук, проф. Ю. Ф. Пачковського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 418 с.

26. Сулько В. С. Українська соціологічна думка в пошуках істини : (Зародження і становлення вітчизняної соціології в процесі нац. державотворення. Від найдавніших часів до кінця 19 ст.) : навч. посіб. для викл. і студ. вузів / В. С. Сулько. – К., 2002. – 357 с.

27. Українське суспільство – 2003. Соціологічний моніторинг. – К. : ІС НАН України, 2003. – 684 с.

28. Хорошенюк А. П. Управління змінами в умовах інноваційного розвитку : Колективна монографія. Том 5 / І. Л. Петрова, Г. В. Макаркіна, І. В. Терон та ін. ; за наук. ред. д. е. н., проф. І. Л. Петрової. – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 268 с.

29. Хорошенюк А. П. Формування політичної культури старшокласників на уроках суспільствознавчого циклу [текст] : дис. канд. пед. наук : 13.00.07 / Хорошенюк Андрій Павлович ; Інститут проблем виховання АПН України. – К., 2004. – 240 с. 

 

Правознавство

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – 141 с.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – 144 с.

3. Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5464-10.

4. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

5. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

6. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

7. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

8. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

9. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

10. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – 356 с.  

11. Адміністративне право України : підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. – Одеса : Юридична література, 2003. – С. 596–626.

12. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. – Т. 2 : Особлива частина / В. Б. Авер’янов [та ін.]. – К. : Юрид. думка, 2005. – С. 264–281.

13. Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України. Актуальні проблеми практичної теорії / В. І. Андрейцев. – К. : Знання, 2005. – 445 с.

14. Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник / Н. Б. Болотіна. – 5-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 860 с.

15. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. І. Семчика. – К. : Видавничий дім Ін Юре., 2007. – 896 с.

16. Кельман М. С. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами) : підручник / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 192 с.

17. Конституційне право України : посіб. для підготов. до іспиту / Ю. Г. Барабаш [та ін.] ; за заг. ред. Ю. Г. Барабаша. – Х. : Право, 2012. – 303 с.

18. Кримінальне право України : заг. частина : підручник / [Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.] ; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, Київ. міжнар. ун-т. – Вид. 4-е, перероб. та доповн. – К. : Атіка, 2008. – 374 с.

19. Кримінальне право України : особлива частина : підручник. / [Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.] ; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, Київ. міжнар. ун-т. – [2-е вид., перероб. та допов.] – К. : Атіка, 2008. – 711 с.

20. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 1088 с. 100

21. Оніщенко Н. М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи / Н. М. Оніщенко ; відп. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученко. – К. : Юридична думка, 2008. – 320 с.

22. Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс : підруч. / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

23. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : [підруч.] / за заг. ред. проф. В. Л. Федоренка. – [4-те вид., переробл. і доопр.]. – К. : Вид-во Ліра-К, 2012. – 576 с.

24. Поліхун Н. І. Як стати дослідником : навч.-метод. посіб. для учнів / Н. І. Поліхун ; відп. за вип. О. Лісовий. – 2-ге вид., доповн. – К. : ТОВ «Праймдрук», 2012. – 224 с.

25. Теорія держави і права : навч. посіб. / за заг. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копейчикова. – К. : Хрінком Інтер, 2006. – 688 с.

26. Трудове право України : підручник / За ред. Л. М. Кононенка. – К. : ВПЦ АМУ, 2012. – 304 с.

27. Цивільне право України : навч. посіб. / [Білоусов Ю. В. та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 531 с.

28. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40 (№№ 40–42), 492 с.

29. Черкашин Д. К. Підприємницьке право : навч. посіб. / Д. К. Черкашин ; М-во аграр. політики України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : ХНАУ, 2011. – 517 с.

30. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина ; М-во освіти і науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 639 с.

 

Теологія, релігієзнавство та історія релігії

1. Аверинцев С. Софія-Логос : Словник / С. Аверинцев. – К. : Дух і літера, 2005. – 650 с.

2. Авеста. Зороастрийские архивы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://avesta.isatr.org/index.htm

3. Андросов В. П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. Современное истолкование древних текстов / В. П. Андросов. – М. : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – 508 с.

4. Аникин Д. А. История религии : конспект лекций [Электронный ресурс] / Даниил Аники. – М. : Высшее образование, 2007. – 188 с. – Режим доступа: http://www.e-reading.org.ua/book.php?book=97498

5. Аширов Н. Ислам и нация / Н. Аширов. – М. : Политиздат, 1975. – 143 c.

6. Бгаґавад-Ґіта як вона є (з ориґінальними санскритськими текстами, транслітерацією кирилицею, послівним перекладом, літературним перекладом та поясненнями Бгактіведанти Свамі Прабгупади). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.philosophy-ofreligion.org.ua/bhagavad_gita.html

7. Белицкий М. Шумеры. Забытый мир [Електронный ресурс] / М. Белицкий. – М. : Наука, 1980. – 396 c. – Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/185065/read

8. Бердяев Н. А. Царство Духа и царство кесаря / Н. А. Бердяев. – М. : Республика, 1995. – 383 с.

9. Библия в гравюрах Гюстава Доре с библейскими текстами по синодальному переводу. – М. : Свет на Востоке, 1993. – 467 с. 

10. Біблія : книги священного писання Старого та Нового Завіту в українському перекладі з паралельними місцями та додатками. – К. : Видання Київської Патріархії УПЦ КП, 2004. – 1408 с. 149

11. Біблія або Книги святого письма Старого й Нового Заповітів / перекл. з давньоєврей. та грецьк. І. Огієнко. – М. : Видання Московського патріархату, 1989. – 296 с.

12. Білоусенко О. Земне життя Господа Іісуса Христа / О. Білоусенко ; за ред. В. С. Радько. – К. : Час, 1992. – 101 с.

13. Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі / М. Ю. Брайчевський. – К. : Наукова думка, 1988. – 261 с.

14. Васильев А. С. История религий Востока [Электронный ресурс] / А. С. Васильев. – М. : Высшая школа, 1988. – 416 с. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Vasil1/index.php

15. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / Макс Вебер. – К. : Основи, 1994. – 261 с.

16. Веретенников А. М. Города майя и ацтеков / А. М. Веретенников. – М. : Вече, 2003. – 208 с.

17. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви [Електронний ресурс] : у 4 т., 5 кн. / І. Власовський. – Репринт. відтвор. вид. 1977 р. – К. : Либідь, 1998. – 360 с. – Режим доступу: http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=23202

18. Войтович В. Міфи та легенди давньої України / В. Войтович. – Тернопіль : Богдан, 2009. – 408 с.

19. Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. – К. : Либідь, 2002. – 664 с.

20. Вонг Е. Даосизм / Е. Вонг. – М. : Гранд, 2001. – 352 с.

21. Греченко В. А. Історія світової та української культури [Електронний ресурс] : Підручник для вищ. закл. освіти / В. А. Греченко, І. В.Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2000. – 464 с.

22. Герье В. Западное монашество и папство / В. Герье. – М. : Т-во печатня Яковлева, 1913. – 334 с. 

23. Гимбутас М. Славяне : Сыны Перуна [Электронный ресурс] / М. Гимбутас. – М. : Центрполиграф, 2007. – 216 с. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/gimb/

24. Гимбутас М. Цивилизация Великой Богини : мир Древней Европы [Электронный ресурс] / М. Гимбутас. – М. : РОССПЭН, 2006. – 572 с. : илл. – Режим доступа: http://www.kodges.ru/52103-civilizaciya-velikojbogini-mir-drevnej-evropy.html

25. Гладких В. В. Синкретичний характер становлення традиції дзен-буддизму [Електронний ресурс] : дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / Гладких Валентин Валерійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К, 2005. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=religion&id=209

26. Гоголь Микола. Роздумування про Божественну Літургію. Переклад і додатки опрацював о. д-р Микола Комар [Електронний ресурс] / Микола Гоголь. – Львів : Монастир Свято-Іванівська Лавра. Видавничий відділ «Свічадо», 2003. – 157 с. – Режим доступу: http://library.kr.ua/elmuseum/manuscript/gogol/

27. Голб Норман. Хазарско-еврейские документы Х века / Норман Голб, Омельян Прицак. – Москва-Иерусалим, 1997. – 240 с.

28. Горський В. Л. Адвентизм : історія і сучасність / В. Л. Горський. – К. : Знання, 1987. – 48 с.

29. Грушевський М. С. Духовна Україна : зб. творів / М. С. Грушевський. – К. : Либідь. – 560 с.

30. Губерський Л. В. Людина і світ : підручник / Л. В. Губерський, В. Г. Кремень, А. О. Приятельчук та ін. ; гол. ред. Л. В. Губерський. – 2-ге вид. випр. і доп. – К. : Т-во «Знання», 2001. – 349 с.

31. Гудінг Д. Людина та її світогляд : в 3-х т. / Д. Гудінг, Дж. Леннокс. – К. : Українське Біблійне Товариство, 2007. Т. 1: Для чого ми живемо і яке наше місце у світі. – 2007. – 416 с. Т. 2: У пошуках істини і реальності. – 2007. – 376 с. 151 Т. 3: У пошуках істини і реальності. – 2007. – 480 с.

32. Гьофнер Й. Християнське суспільне вчення / Йозеф Гьофнер; кардинал. – Львів : Свічадо, 2002. – 304 с.

33. Давидюк В. Ф. Первісна міфологія українського народу / В. Ф. Давидюк. – Луцьк, 2005. – 310 с.

34. Дандарон Б. Д. Буддизм. Сб. статей / Б. Д. Дандарон. – СПб : Дацан Гунзэчойнэй, 1996. – 144 с.

35. Данилов В. Заметки о средневековой инквизиции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://veritas.katolik.ru/books/inkvizic.htm#0

36. Джексон П. Доктрины и устройство баптистских церквей / П. Джексон. – Одесса : Христианское просвещение, 1993. – 199 с.

37. Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев / Жорж Дюмезиль. – М. : ГРВЛ «Наука», 1986. – 234 с.

38. Дюмулен Г. История дзэн-буддизма / Генрих Дюмулен. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2003. – 317 с.

39. Экземплярский В. И. Учение древней Церкви о собственности и милостыне / Экземплярский В. И. – К., 1910. – 279 с.

40. Еліаде М. Священне і мирське. Міфи, сновидіння і містерії. Мефістофель і Андрогін. Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання [Електронний ресурс] / М. Еліаде. – К. : Основи, 2001. – 592 с. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Eliade_Mircea/Sviaschenne_i_myrske/

41. Элиаде М. История веры и религиозных идей: в 3-х томах / Мирча Элиаде. – М. : Критерион, 2002. Том 1: От каменного века до элевсинских мистерий. – 2002. – 464 c. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Eliad_2/13.php Т. 2: От Гаутамы Будды до триумфа христианства. – 2002. – 512 c. – Режим доступа: http://www.koob.ru/mircea_eliade/#books Т. 3: От Магомета до реформации. – 2002. – 352 с. – Режим доступа: http://www.koob.ru/mircea_eliade/#books 152

42. Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения [Электронный ресурс] / М. Элиаде. – М. : Ладомир, 1999. – 488 с. – Режим доступу: http://www.alleng.ru/d/relig/relig010.htm

43. Эрикер К. Буддизм / К. Эрикер. – М. : Гранд, 1999. – 301 с.

44. Елизаренкова Т. Я. «Ригведа» – великое начало индийской литературы и культуры [Электронный ресурс] / Т. Я. Елизаренкова // Ригведа. Мандалы I–IV. – М. : Наука, 1999. – 768 с. – Режим доступа: http://scriptures.ru/vedas/rigveda.htm

45. Елизаренкова Т. Я. Мир идей ариев Ригведы [Электронный ресурс] // Ригведа. Мандалы V–VШ. – М. : Наука, 1995. – 752с. – Режим доступа: http://test.vedam.ru/library/culture/articles/elizarenkova_1995.pdf

46. Замаровський В. Спочатку був Шумер : наук.-худ. нарис / Войтех Замаровский. – К. : Веселка, 1983. – 207 с.

47. Зелінський А. Л. Александрійські фараони та їхні піддані. Зміцнення влади перших Птолемеїв / А. Л. Зелінський; Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – К. : Академперіодика, 2010. – 664 с.

48. Іларіон (Іван Огієнко). Дохристиянські вірування українського народу : іст.-реліг. моногр / Митрополит Іларіон. – К. : Обереги, 1992. – 424 с.

49. Іван Огієнко. Українська церква : Нариси з історії Української Православної Церкви [Електронний ресурс] : у 2 т. / Митрополит Іларіон. – К. : Україна, 1993. – 284 с. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/ohienko/oh.htm

50. Ісіченко І. Загальна церковна історія : Підручник для вищих духовних шкіл / Ігор Ісіченко, архиєпископ. – Харків : Акта, 2001. – 601 с.

51. Ісіченко І. Історія Христової Церкви в Україні / Ігор Ісіченко, архиєпископ. – Харків : Акта, 2003. – 471 с.

52. Ісіченко І. Монашество давнього Єгипту / Ігор Ісіченко, архиєпископ. – Харків : Акта, 2002. – 214 с. 

53. Історія релігії в Україні : навчальний посібник / А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик та ін. ; за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – К. : Знання, 1999. – 735 с.

54. Калліст. Православна Церква / Каліст; митрополит (УЕР). – К. : Дух і літера, 2009. – 380 с.

55. Каниткар В. П. Религии мира. Индуизм / В. П. Каниткар, У. Оуэн Коул. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001 г. – 320 с.

56. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство : Навч. посібник для студентів вузів. – 3-є вид., перероб. і доп. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – К. : Кондор, 2004. – 646 с.

57. Каспер В. Ісус Христос / Вальтер Каспер; кардинал. – К. : Дух і літера, 2008. – 424 с.

58. Клейн Л. С. Древние миграции и происхождение индоевропейских народов / Л. С. Клейн. – Санкт-Петербург, 2007. – 226 с. – Режим доступа: http://www.protobulgarians.com/Russian’20translations/Klein’20L’20S.pdf

59. Конфуцій. Велике Вчення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://javalibre.com.ua/java-book/book/474

60. Коран українською мовою [Електронний ресурс] // Всесвіт. – 1990. – № 6. – С. 90–129. – Режим доступу: http://www.ereading.org.ua/book.php?book=1001322

61. Коран [Текст] // дослідження, пер. (фрагмент) і комент. В. Рибалкін; НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – К. : Стилос, 2002. – 270 с.

62. Котрелл М. Белые божества инков / М. Котрелл. – М. : Эксмо, 2006. – 240 с.

63. Крижанівський О. П. Історія стародавнього сходу [Електронний ресурс] / О. П. Крижанівський – К. : Либідь, 2002. – 594 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/00000000/istoriya/istoriya_starodavnogo_shodu_- _krizhanivskiy_op 154

64. Кун Н. А. Легенды и мифы древней Греции / Н. А. Кун. – М. : ЗАО Фирма СТД, 2005. – 558 с.

65. Кураев А. Доброе слово об инквизиции // Диакон Андрей Кураев. Неамериканский миссионер. – Саратов : Издательство Саратовской епархии, 2005. – 229 с. – Режим доступа: http://www.klex.ru/2w8

66. Лао Цзы. Обрести себя в Дао [Электронный ресурс] / Лао Цзы. – М. : Республика, 1999. – 445 с. – Режим доступа: http://platonanet.org.ua/ load/knigi_po_filosofii/istorija_vostochnaja/lao_czy_obresti_sebja_v_dao_1999/14-1-0-3291

67. Ли Г. Ч. История инквизиции [Электронный ресурс] // Генри Чарльз Ли. – М. : Эксмо, 2007. – 512 с. – Режим доступа: http://books.tr200.ru/v.php?id=505592

68. Липківський В. Відродження Церкви в Україні (1917–1930) [Електронний ресурс] / В. Липківський. – Торонто : «Добра книжка», 1959. – 170 с. – Режим доступу: http://hram.in.ua/index.php?option=com_content&view= category&id=70:book70&Itemid=43&layout=default

69. Лобье П. Три града. Социальное учение христианства / Патрик де Лобье. – СПб. : Алетейя, 2000. – 412 с. – Режим доступа: http://ozonbook.com/books/1703219-tri-grada-socialnoe-ucheniehristianstva.html

70. Лубський В. І. Історія релігій [Електронний ресурс] / В. І. Лубський, M. B. Лубська. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 776 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/00000000/religiyeznavstvo/istoriya_religiy_- _lubskiy_vi

71. Луцишина О. А. Давньоіндійські уявлення про людину (на матеріалах аналізу гімнів Ріґведи) [Електронний ресурс] // Наукові записки. Том 19, Спеціальний випуск : у двох частинах. Частина 1. – К. : КМ «Academia», 2001. – С. 69–73. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Spec/2001_191/22_ lutsyshyna_oa.pdf 155

72. Мартирологія Українських Церков у чотирьох томах. – ТоронтоБалтимор : Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка. Том І: Українська Православна Церква. Документи, матеріяли, християнський самвидав України // Упоряд. О. Зінкевич. – 1987. – 1208 с. Том ІІ: Українська Католицька Церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України // За ред. О. Зінкевича, Т. Лонгина. – 1985. – 839 с.

73. Максуд Р. Ислам // Р. Максуд. – М. : ФАИР – ПРЕСС. Информпресс+, 1999. – 304 с.

74. Маслов А. А. Китай: Укрощение драконов. Духовные поиски и сакральный экстаз / А. А. Маслов. – Санкт-Петербург : Алетейа, 2003. – 480 с.

75. Махабхарата [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://iproaction.ru/

76. Мень А. Т. 1 : Истоки религии. В поисках пути, истины и жизни [Электронный ресурс] // История религии в 7 томах / А. Мень, священник. – М. : Слово, 1991–1992. – Режим доступа: http://krotov.info/library/13_m/myen/1_2_00.htm

77. Мень О. Перші апостоли [Електронний ресурс]: аудіокнига / О. Мень. – Л. : Свічадо, 2006. – 232 с. – Режим доступу: http://kyrios.org.ua/music/audioknigi/1594-pershi-apostoli-audiokniga.html

78. Мень О. Син Людський / О. Мень, священик. – Л. : Свічадо, 2009. – 372 с.

79. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х томах (2-е издание) / Гл. ред. Токарев С. А. – М. : «Советская Энциклопедия», 1987. Том 1. – 1987. – 720 с. Том 2. – 1988. – 671 с.

80. Мифология : энциклопедический справочник. – Минск: ЗАО «Белфакс Медиа», 2002. – 352 с.

81. Михельсон О. К. Феноменологическое религиоведение М. Элиаде : дис… канд. философ. Наук : ВАК 09.00.13 / Михельсон Ольга Константиновна. Специальность : религиоведение, философская антропология и философия культуры. – Санкт-Петербург – 2003. – Режим доступа: 156 http://www.dissercat.com/content/fenomenologicheskoe-religiovedenie-meliade

82. Новомученики черкаські : життя, подвиг, страждання. Книга 2 / Із Словом Високопреосвященнішого Софронія, архієпископа Черкаського і Канівського [Електронний ресурс]. – Черкаси. : Видання Черкаської єпархії УПЦ, 2008. – 288 с. – Режим доступу: http://cherkasyorthodox.com.ua/books/Novomuceniky.pdf

83. О’Брайен Эдвард. Новый взгляд на испанскую Инквизицию [Электронный ресурс] / Эдвард О’Брайен // «The Wanderer», 15 февраля 1996. – Режим доступа: http://www.unavoce.ru/library/obrien_inquisition.html

84. Панова В. Жизнь Мухаммеда / В. Панова, Ю. Бахтин. – М. : Политиздат, 1990. – 495 с.

85. Ярема Д. Іконопис Західної України ХІІ–ХV ст. / Димитрій Ярема, Патріарх. – Львів : Видавництво «Друкарські куншт», 2005. – 508 с.

86. Переломов Л. С. Слово Конфуция / Л. С. Переломов. – М. : ТПО «Фабула», 1992. – 101 с.

87. Полікарпов В. С. Лекції з історії світової культури [Електронний ресурс] / В. С. Полікарпов. – К. : Знання, 2000. – 359 с. – Режим доступу: http://readbookz.com/book/209/7869.html

88. Прокоп’юк О. Київська митрополія: топографія посвят. Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780–1783) / О. Прокоп’юк. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012. – 208 с.

89. Мейендорф И. История церкви и восточно-христианская мистика / Иоанн Мейендорф, протопресвитер. – М. : Институт ДИ-ДИК, 2000. – 576 с.

90. Рак И. В. Египетская мифология [Электронный ресурс] / И. В. Рак. – М. : Терра: Книжный клуб, 2004. – 320 с. – Режим доступа: http://annales.info/egipet/rak/index.htm

91. Рассел Дж. Б. Князь тьмы. Добро и зло в истории человечества / Дж. Б. Рассел. – СПб : Евразия, 2002. – 448 с.  

92. Рассел Дж. Б. Колдовство и ведьмы в Средние века [Электронный ресурс] / Дж. Б Рассел. – СПб : Евразия, 2001. – 480 с. – Режим доступа: http://bookshistory.net/4382-koldovstvo-i-vedmy-v-srednie-veka-dzheffri-barton.html

93. Рассел Дж. Б. Сатана. Восприятие зла в ранней христианской традиции / Дж. Б. Рассел. – СПб : Евразия, 2001. – 320 с.

94. Ревуненкова Н. В. Протестантизм [Электронный ресурс] / Н. В. Ревуненкова. – СПб. : Питер, 2007. – 224 с. – Режим доступа: http://rghost.ru/3534617

95. Релігієзнавство : підручник / А. М. Черній ; ред. Г. А. Теремко, рец. А. М. Колодний, О. І. Уткін, В. І. Лубський. – 2-ге вид., доп. – К. : Академвидав, 2008. – 400 с.

96. Религиоведение : социология и психология религии / С. И. Самыгин, В. Н. Ничипуренко, И. П. Полонская. – Р-на-Д. : Феникс, 1996. – 672 с.

97. Родионов М. А. Ислам классический / М. А. Родионов. – СПб. : «Петербургское Востоковедение», 2001. – 256 с.

98. Рокотова Н. (Рерих Е. И.). Основы буддизма / Н. Рокотова. (Е. И. Рерих). – 3-е изд., доп. – Рига : Угунс, 1997. – 144 с.

99. Рубель В. А. Історія середньовічного Сходу: Курс лекцій: Навчальний посібник / В. А. Рубель. – К. : Либідь, 1997. — 464 с.

100. Рубель В. А. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія: навч. посібник / В. А. Рубель. – К. : Либідь, 2000 (2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 2002. – 624 с.

101. Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества / А. И. Сидорова. – М. : Православный паломник, 1998. – 528 с.

102. Симфония на Ветхий и Новый Завет. – Санкт-Петербург : Христианское общество «Библия для всех», 1998. – 1500 с.

103. Скрижинская М. В. Скифия глазами эллинов [Электронный ресурс] / М. В. Скрижинская. – М. : «Алетейя», 2001. – 304 с. – Режим доступа: http://www.sno.pro1.ru/lib/skrzhinskaya2/index.htm

104. Словник античної мітології / Упоряд. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2006. – 312 с.

105. Степовик Д. Історія української ікони X–XX століть / Д. Степовик. – К. : Либідь, 1996. – 440 с.

106. Телушкин Й. Еврейский мир : Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религии / Й. Телушкин. – М. : Лехаим, 1998. – 574 с.

107. Тихомиров Л. Апокалипсическое учение о судьбах и конце мира // Л. А. Тихомиров. Христианство и политика. – М. : ГУП «Облиздат», ТОО «Алир», 1999. – С. 367–392.

108. Торчинов E. A. Введение в буддологию. Курс лекций / Е. А. Торчинов. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское философское общество, 2000. – 304 с. – Режим доступа: http://anthropology.ru/ru/texts/torchin/buddhism.html

109. Торчинов Е. А. Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсональное состояние / Е. А. Торчинов. – СПб. : Азбука-классика, Петербургское Востоковедение, 2007. – 544 с. – Режим доступа: http://jnana.ru/science/torch.html

110. Таубе К. Мифы ацтеков и майя / К. Таубе. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 112 с.

111. Телушкин Й. Еврейский мир. Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религии [Электронный ресурс] / Й. Телушкин. – М. : Мосты культуры – Гешарим, 2005. – 592 с. – Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/304322/read 112. Уолтер Роуз. Мессианские ожидания в Ветхом Завете [Электронный ресурс] / Роуз Уолтер. – Режим доступа: http://www.reformed.org.ua/2/113/Rose

113. Упанишады [Электронный ресурс] : в 3 т. – М. : Наука. Главная редакция восточной литературы. Научно издательский центр «Ладомир», 1991. – Режим доступа: http://upanishads.ru/

114. Федотов Г. П. О святости, интеллигенции и большевизме. Избранные статьи / Г. П. Федотов. – СПб. : Изд. С-Петербургского университета, 1994. – 151 с.

115. Фокс Джон. Книга мучеников или история гонения христиан с І по ХХ век [Электронный ресурс] : Аудиокнига / Джон Фокс – Режим доступа: http://www.tonebooks.com/history/112-dzhon-foks-kniga-muchenikov-iliistoriya-goneniy-na-hristian.html

116. Ферреро Б. Сорок казок у пустелі / Б. Ферреро. – Львів : Свічадо, 2000. – 80 с. – (Видання отців салезіян).

117. Филипович Л. О. Культура релігійного життя. Вибрані праці / Л. О. Филипович. – К. : УАР, 2011. – 387 с.

118. Хаген фон Виктор. Ацтеки, майя, инки. Великие царства древней Америки [Электронный ресурс] / Виктор фон Хаген. – М. : Центрполиграф, 2012. – 539 с. – Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/307359/read

119. Хромець В. Л. Езотерика : філософсько-релігієзнавчі аспекти: дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / В. Л. Хромець. – К. : Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2006. – 175 с.

120. Цігенаус А. Есхатологія : Майбутнє сотворення в Бозі / А. Цігенаус. – Львів : Свічадо, 2006. – 352 с.

121. Шевченко В. М. Словник-довідник з релігієзнавства / В. М. Шевченко. – К. : Наук. думка, 2004. – 560 с.

122. Шептицький Андрей. Як будувати Рідну Хату? / Андрей Шептицький, митрополит. – Львів : Свічадо, 1999. – 48 с.

123. Широкова Н. С. Древние кельты на рубеже старой и новой эры / Н. С. Широкова. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1989. – 219 с.

124. Юань Кэ. Мифы древнего Китая [Электронный ресурс] / Юань Кэ. – М. : Наука, 1965. – Режим доступа: http://izbakurnog.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000001/

125. Юдейські месіанські очікування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agios.com.ua/44-yudeysk-mesansk-ochkuvannya.html

 

Педагогіка

1. Бех І. Д. Виховання особистості: у 2-х кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь,2003.– Кн. 1 : Особистісно-орієнтований підхід : теоретико-технол. засади. – 278 с.

2. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 2 : Особистісно-орієнтований підхід : науково-практичні засади. – 342 с.

3. Вишневський О. І. Теоретичні основи педагогіки : курс лекцій / О. І. Вишневський, О. М. Кобрій, М. М. Чепіль ; за ред. О. І. Вишневського. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 268 с.

4. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посібник / Н. П. Волкова. – К. : Вид. центр «Академія», 2000. – 576 с.

5. Галузинський В. М. Педагогіка : теорія та історія. / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К. : Вища шк., 1995. – 237 с.

6. Державна Національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») / Освіта. – 1993. – № 44–45 (груд.). – 62 с.

7. Калмиков Г. В. Суспільство. Особистість. Взаємини. Громадськість: гуманістичний погляд В. О. Сухомлинського у майбутнє : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Г. В. Калмиков. – К. : ПереяславХмельницький держ. пед. інститут, 2002. – 180 с.

8. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посібник / С. Г Карпенчук. – К. : Вища шк., 1997. – 304 с.

9. Коваленко М. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : навч. посіб. / М. Коваленко ; заг. ред. І. Коваленко. – К. : Центр ІІіт., 2006. – 664 с.

10. Косенко К. М. Основи загальної педагогіки : курс лекцій для пед. спеціальностей вищих навч. закладів / К. М. Косенко. – К. : Повний світ, 2005. – 184 с.

11. Кузьмінський А. І. Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : 3нання, 2006. – 324 с. 198

12. Малафмк І. В. Урок в сучасній школг питання теорії і практики / І. В. Малафмк. – Рівне, 1997. – 175 с.

13. Мазоха Д. С. Педагогіка / Д. С. Мазоха, Н. І. Опанасенко. – К. : Центр навч. літ., 2005. – 232 с.

14. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка / Н. Є. Мойсеюк. – К., 2001. – 608 с.

15. Освітні технології : навч.-метод. посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; за ред. О. М. Пєхоти. – К. : Вид-во «А.С.К.», 2003. – 255 с.

16. Пальчевський С. С. Педагогіка : навч. посібник / С. С. Пальчевський. – К. : Каравела, 2007. – 576 с.

17. Педагогіка : хрестоматія / Уклад. : А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – 2-е вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2006. – 700 с.

18. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Ю. Руденко. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 328 с.

19. Сластенин В. А. Общая педагогика : учеб. пособие для студ. высших учеб. Заведений : в 2 ч. / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. – 288 с.

20. Смирнов В. И. Общая педагогика : учеб. пособие / В. И. Смирнов. – 2-е изд., перераб., испр. и доп. – М. : Логос, 2003. – 304 с.

21. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання / М. Г. Стельмахович. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 1996. – 180 с.

22. Степанов О. М. Основи психології і педагогіки : посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2003. – 504 с.

23. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посібник для студ. вищих пед. закладів освіти / М. М. Фіцула. – К. : Академія, 2000. – 554 с.

24. Щербань П. М. Прикладна педагогіка : навч.-метод. посібник / П. М. Щербань. – К. : Вища шк., 2002. – 215 с.

 

Журналістика

1. Алпеева Н. Н. Будущий журналист : довузовский этап медиаобразования / Н. Н. Алпеева // Журналистика в 2004 году. СМИ в многополярном мире : материалы науч.- практ. конф. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2005. – С. 317–318.

2. Бабак В. Фундаментальна підготовка в сучасному університеті / В. Бабак, Е. Лузік // Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу : навч.-метод. посібн. / Упоряд. : А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко ; за заг. ред. В. В. Різуна. – К. : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2007. – С. 14–20.

3. Баришполець О. Т. Медіакультура особистості : соціально-психологічний підхід : навч. посіб. / О. Т. Баришполець, Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко та ін. ; за ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. – К. : Міленіум. – 2009. – 128 с.

4. Бєляков О. О. Доступ до журналістської освіти в контексті Болонського процесу / О. О. Бєляков // Наукові записки Інституту журналістики [Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка].– 2009. – Т. 36. – С. 11–15.

5. Бєляков О. О. Журналістська майстерня як засіб освіти майбутніх працівників ЗМІ / О. О. Бєляков // Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу : навч.-метод. посібн. / Упоряд. : А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко ; за заг. ред. В. В. Різуна. – К. : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2007. – С. 508–513.

6. Буряк В. Д. Умови та засоби самоосвіти студентів / В. Д. Буряк // Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу : навч.-метод. посібн. / Упоряд. : А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко ; за заг. ред. В. В. Різуна. – К. : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2007. – С. 181–187.

7. Василенко М. К. Про ефективність підготовки репортерів за оновленою програмою в Інституті журналістики / М. К. Василенко // Наукові записки Інституту журналістики [Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка]. – 2001. – Т. 2. – С. 9–11.

8. Гриценко О. М. До питання про журналістську освіту та проблеми викладання в сучасному вищому навчальному закладі / О. М. Гриценко // Українське журналістикознавство. – 2008. – Вип. 9. – С. 48–49.

9. Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: навч.-метод. посібн. / Упоряд. : А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко ; за заг. ред. В. В. Різуна. – К. : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2007. – 608 c.

10. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : навч. посіб. / В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2000. – 180 с.

11. Іванов В. Ф. Освітня діяльність журналіста як культурний феномен / В. Ф. Іванов, Т. В. Іванова // Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: навч.-метод. посібн. / Упоряд. : А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко ; за заг. ред. В. В. Різуна. – К. : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2007. – С. 256–264.

12. Іванов В. Ф. Професійна культура майбутнього журналіста / В. Ф. Іванов, Т. В. Іванова // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. журналістика. – 1995. – Вип. 2. – С. 128–136.

13. Карась М. А. Підготовка майбутніх журналістів до вивчення громадської думки / М. А. Карась // Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу : навч.-метод. посібн. / Упоряд. : А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко ; за заг. ред. В. В. Різуна. – К. : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2007. – С. 503–513.

14. Карпенко В. Преса і незалежність України. Практика медіа-політики 1988–1998 рр. / В. Карпенко. – К. : Нора-Друк, 2003. – 350 с.

15. Квіт С. М. Журналістика – це десь між ремеслом і творчістю [Електронний ресурс] / С. М. Квіт. – Режим доступу : vlada.kiev.ua./cgi–bin/ums/dispnew1.pl?3054

16. Михайлин І. Л. Досвід викладання основ журналістики в середній школі (Академічна гімназія № 45 м. Харкова) / І. Л. Михайлин // Наукові записки Інституту журналістики [Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка]. – 2002.– Т. 9. – С. 24–31.

17. Москаленко А. З. Масова комунікація / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун. – К. : Либідь.– 1997. – 216 с.

18. Москаленко А. З. Сучасний журналіст : і професіоналізм, і освіченість / А. З. Москаленко // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Журналістика. – 1997. – Вип. 4.– С. 3–15.

19. Мукомела О. Г. Виховання історією / О. Г. Мукомела // Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу : навч.-метод. посібн. / Упоряд. : А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко ; за заг. ред. В. В. Різуна. – К. : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2007. – С. 198–206.

20. Онкович Г. В. Використання інтегрованого простору знань у навчальному процесі засобами медіаосвіти / Г. В. Онкович // Журналістика, філологія та медіаосвіта : зб. наук. допов. : У 2 т. – Полтава : Освіта, 2009. – Т. 2. – С. 252–255.

21. Подолян М. П. Редакційна практика студента / М. П. Подолян. – К., 1998. – 24 с.

22. Різун В. В. Болонський процес як чинник гармонізації журналістської освіти в Україні / В. В. Різун // Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: навч.-метод. посібн. / Упоряд. : А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко ; за заг. ред. В. В. Різуна.– К. : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2007. – С. 3–5.

 

 

 

 

 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

 

Головні бібліотеки України

 

www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

 

http://www.lsl.lviv.ua/ Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника

 

http://nplu.org/ Національна парламентська бібліотека України 

 

http://dibu.elau.org/ Національна історична бібліотека України 

 

http://www.library.ukma.kiev.ua Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія»

 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

http://www.hklib.npu.edu.ua/ Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

 

http://librportal.org.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 Бібліотечний інформаційно-освітній портал

 

Академічні та освітні установи (програми досліджень та бібліотеки) 

 

http://www.history.org.ua/ Інститут історії України НАН України

 

http://www.iananu.kiev.ua/ Інститут археології НАН України

 

http://www.filosof.com.ua/ Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України 

 

http://www.etnolog.org.ua/ Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

 

http://oriental-studies.org.ua/ Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України

 

http://religstudies.org.ua/main.php Сайт «Релігієзнавство в Україні» Української асоціації релігієзнавців

 

http://www.oa.edu.ua/ua/departments/humanities/human_religion Кафедра релігієзнавства Національного університету «Острозька академія»

 

http://ucu.edu.ua/ Український Католицький Університет

 

http://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html Бібліотека української літератури Університету Торонто 

 

http://www.harrimaninstitute.org/resources/library_resources.html Бібліотека Інституту Harriman Колумбійського університету (США)

 

http://www.library.ualberta.ca/ Бібліотека Канадского українського інституту (CIUS) при Університеті Альберти

 

http://shevchenko.reinvent.net/(mj1zj3qfi3h2ve45dj522sb3)/Query.aspx Бібліотека Наукового Товариства ім. Шевченка (Нью-Йорк, США)

 

http://bibliothek.univie.ac.at/fbslawistik/ukrajinskoju_movoju.html Бібліотека Слов’янської студії Віденського університету (Австрія)

 

http://www.huri.harvard.edu/library.html Бібліотека Українського науководослідного інституту (HURI) Гарвардського університету (США)

 

http://www.lib.hokudai.ac.jp/faculties/slv/index-e.html  Слов’янська Бібліотека дослідного центру Hokkaido Університету (Японія)     

 

http://www.umacleveland.org Український музей-архів (США, Клівленд)

 

Громадські проекти

 

http://crsr.org.ua/about_center.html Центр Релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків

 

http://krotov.info/ Електронна бібліотека о. Якова Кротова – універсальна християнська бібліотека 

 

http://www.judaica.kiev.ua/IndexUkr.htm Інститут юдаїки       

 

http://dalil.hmarka.net/ Даліл. Іcламська україномовна бібліотека

 

http://1-veda.info/ Веда – Ведичні науки, знання, традиції і культура

 

http://www.gumer.info/index.php Бібліотека Гумер – гуманітарні науки

 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm Антична міфологія

 

http://www.livius.org Сайт, присвячений історії Стародавнього світу (англомовний)

 

http://www.ancient-china.net Історія Стародавнього Китаю (англомовний сайт)

 

http://www.britannica.com Он-лайн енциклопедія «Британіка»

 

http://www.history.vn.ua/ Книги та підручники з історії України та всесвітньої історії

 

http://www.http://www.thehistorynet.com Інформація з всесвітньої історії (англомовний сайт)

 

http://www.cossackdom.com Історія українського козацтва

 

http://www.ji.lviv.ua/index.htm Інтернет-версія культурологічного часопису «Ї»

 

http://www.ukrlib.com.ua/books-zl/letter.php?sort=0&let=0 Бібліотека світової літератури українською мовою

Вілен Горський.
Історія української філософії

 

 

"NEXT" Саморозвиток. Лідерські якості
(випсукниці Дніпропетровського відділення Малої академії наук України
Ганна Матвійчук і Аліса Тулянцева)

 

 

Великие философы.
Аристотель

 

 

Інформаційне право.
Що, де і коли говорити

 

 

Наталія Судакова.
Темна сторона журналістики

 

 

Теоретично-практичний семінар
"Створення мережі прес-центрів навчальних закладів"

 

 

Методи журналістикознавчих досліджень

 

     Перш ніж працювати над обраною темою, учень повинен сформувати уявлення про методи наукового дослідження. У широкому значенні слова під методом розуміють спосіб пізнання дійсності і її відтворення у мисленні. Значення методології полягає у тому, що вона дає загальний напрямок проведення конкретного дослідження, є його теоретичною основою.

     Щодо вибору методів та методології наукового дослідження радимо вам тісно співпрацювати з науковим керівником. Загалом же виділяють:

1) загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання, гіпотетичний метод. Завдяки своїй універсальності загальнонаукові методи застосовуються у переважній більшості наук, у тому числі і в журналістикознавстві;

2) конкретно наукові методи дослідження. Серед методів, якими послуговуються у журналістикознавстві можемо виділити такі:

- Описові методи (історичний метод, біографічний метод, класифікація, типологія).

- Методи аналізу документальної інформації. Будь-яка інформація, зафіксована у друкованому чи рукописному тексті, на фото- чи кіноплівці, на цифрових носіях тощо, – документальна інформація.

     У журналістикознавстві  документи  класифікують  за  способом  фіксування інформації (наприклад, письмові, статистичні, іконографічні (кіно-, фотодокументи, картини тощо), фонетичні (магнітофонні записи, грамплатівки,  CD-записи  тощо),  технічні  (креслення,  технічна  творчість); за ступенем персоніфікації документи поділяються на особисті й безособові.

     Залежно  від  статусу  документи  поділяються  на  офіційні  та неофіційні; за джерелом інформації – на первинні та вторинні. У журналістикознавстві документи є головним джерелом інформації, яку доповнюють дані опитувань, спостережень чи експериментів. Матеріали ЗМК  (газети,  журнали,  програми  радіо і телебачення,  кінофільми) є особливою групою документів.

- Методи дослідження текстів. Традиційні – визначають тему й ідею, аналізують образи, жанри, оцінюють художньо-стилістичні засоби тощо. Новітні базуються на психологічних особливостях людини, що відображається в її мові: на рівні граматики (перевага відмінків, часових форм, форми стану) чи лексики (наприклад, переважне вживання конкретного слова з ряду синонімів).

      Контент-аналіз – це метод збирання кількісних даних про досліджуване явище чи процес, які містяться в документах. Тут під документом розуміється все написане або вимовлене, усе, що стало комунікацією.

     Контент-моніторинг (як різновид контент-аналізу). Поява такого різновиду  контент-аналізу спричинена,  насамперед,  потребою  систематичного відстеження тенденцій і процесів у постійно оновлюваному інформаційному середовищі. Контент-моніторинг – це змістовий аналіз інформаційних потоків, який відбувається постійно протягом тривалого часу і має на меті отримання певних якісних та кількісних зрізів.

- Спостереження – це пряма реєстрація подій очевидцем. Спостерігач або самостійно спостерігає події, що відбуваються, або користується даними спостережень інших осіб (чи приладів). Слід зазначити, що спостереження як самостійний метод краще застосовувати у таких дослідженнях, які не вимагають репрезентативності даних (наприклад, у попередніх наукових розвідках), а також тоді, коли інформацію не можна отримати ніякими іншими методами.

- Опитування. Серед основних груп опитувань вирізняються інтерв’ю та анкетні опитування, які мають усну й писемну форму. Опитування бувають різні: це залежить і від кола опитуваних, і від кількості одночасно опитуваних, і від кількості тем. 

 

Мова і стиль дослідження

 

     Мова і стиль дослідження має відповідати нормам та критеріям сучасної української літературної мови, зокрема її науковому стилю, що склався під впливом академічного мовного етикету, сутністю якого є інтерпретація  власної  та  аналітично  опрацьованої  запозиченої  точок зору з метою встановлення наукової істини.

     Найхарактернішою  ознакою  писемної  наукової  мови  є  формально-логічний спосіб викладу матеріалу, що знаходить своє відображення у всій системі мовних засобів. Науковий виклад складається, головним чином, з роздумів, метою яких є доведення істини, виявлених у результаті дослідження фактів дійсності.

     Особливістю наукової мови є відсутність емоційно-експресивної лексики. Звідси домінуюча форма оцінки – констатація ознак, притаманних слову, яке визначають.

     Рисами, які визначають культуру наукової мови, є точність, ясність і стислість. Смислова точність – одна з головних умов забезпечення наукової та практичної значущості інформації, вміщеної у тексті наукової праці. Недоречно вжите слово може суттєво викривити значення написаного, призвести до подвійного тлумачення тієї чи тієї фрази, надати всьому тексту небажаної тональності.

     Точність наукової мови забезпечується ще й дотриманням стилістичних норм і зв’язку слів у реченні. Порушення його породжує неправильне тлумачення висловленої думки.

     Ще одна вимога наукового стилю – ясність, тобто доступність і дохідливість написаного. Практика показує, що багато непорозумінь виникає там, де автор використовує багатозначні слова і словосполучення. Простота викладу сприяє розумінню наукової роботи, проте не можна ототожнювати простоту з примітивністю.

     Слід пам’ятати і про таку рису, як стислість, реалізація якої потребує уникнення зайвих слів, іншомовних, які дублюють українські, невиправданих повторів, надмірної деталізації. Кожне слово і вираз служать меті, яку можна сформулювати так: якомога точніше й стисліше донести сутність дослідження. За традицією у наукових працях замість «я» варто і необхідно використовувати «ми», з огляду на те, що вираз суб’єкта авторства як колективу додає об’єктивізму. Справді, вираз авторства через «ми» дає змогу відобразити власну думку як думку певної групи людей, наукової школи чи наукового напряму.

 

 

Перейти на сайт

 

Перейти на сайт

 

Сайт «Я – журналіст» – це інтернет-ресурс для тих,
хто цікавиться журналістикою. 
Молоді журналісти, майбутні журналісти, педагоги, які працюють із юними журналістами – кожен знайде корисну для себе інформацію.

 

   35 інструментів для дистанційного навчання – добірка НУШ: 
https://nus.org.ua/articles/30-instrumentv-dlya-dystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/  

 

KhanAcademyUkrainian
Khan Academy є некомерційною організацією з метою змінити освіту на краще, надаючи безкоштовну освіту світового класу для тих, хто, в будь-якому місці. офіційний канал українською
https://www.youtube.com/user/KhanAcademyUkrainian/featured
Газета Малої академії наук Дніпропетровської області
"МАНІВСЬКИЙ ДЗВІН"

 

 

                                                            НАШІ АВТОРИ
Загребельна Дар’я Ігорівна, випускниця комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради», студентка І курсу факультету систем і засобів масової комунікації Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;
Зубова Олена Володимирівна, учениця 11 класу, вихованка Центру позашкільної освіти «Зміна» м. Кривий Ріг;     
Кононенко Вікторія Андріївна, учениця 11 класу Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 19» Дніпропетровської міської ради;
Перетятько Анна Вадимівна, учениця 10 класу Комунального закладу «Спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара» м. Нікополь;
Теленкова Владислава Євгенівна, учениця 10 класу Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 98» Дніпропетровської міської ради.

 

 

Відділення філософії та суспільствознавства
№ з/п Назва районів (міст) 2012-2013 н.р. 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р.  2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р.
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ  І   ІІ  ІІІ  І  ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
1 Дніпро 3 2 6 2 2 3 2 2 1 2   3 2 6 3 1 3 4   4 3   2 2
2 Вільногірськ                               1     1          
3 Кам'янське 1   1           3 1 3 2 2 1 1 1         1   1 4
4 Жовті Води                                         1 1    
5 Кривий Ріг 1 3 2 2 5 3 3 5 6 2 3 8 2 5 13 3 7 11 4 7 8 4 4 9
6 Марганець                                                
7 Нікополь                                                
8 Новомосковськ                                                
9 Покров                                                
10 Павлоград       1                     1         1   1   1
11 Першотравенськ                                   1 1          
12 Синельникове           1               1                 1  
13 Тернівка                                                
14 Апостолівський р-н                                                
15 Васильківський р-н           1                                    
16 Верхньодніпровський р                             1     1           1
17 Дніпровський р         1 1     1     1               1 1     1
18 Криворізький р-н                                         1      
19 Криничанський р-н                                                
20 Магдалинівський р-н                                                
21 Межівський р-н                                                
22 Нікопольський р-н                                                
23 Новомосковський р-н           1                                    
24 Павлоградський р-н                                                
25 Петриківський р-н                                                
26 Петропавлівський р-н                       1                        
27 Покровський р-н                                                
28 П’ятихатський р-н                                                
29 Синельниківський р-н                                                
30 Солонянський р-н                                                
31 Софіївський р-н                                                
32 Томаківський р-н                                                
33 Царичанський р-н                           1                    
34 Широківський р-н   1 2     1                                    
35 Юр'ївський р-н                                                
36 Всього 5 6 11 5 8 11 5 7 11 5 6 15 6 14 19 6 10 17 6 13 15 6 8 18
  РАЗОМ 22 24 23 26 39 33 34 32

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2013-2014 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість 
переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Правознавство

5

-

13

6

1

1

19

7

1

10

8

Теологія, релігієзнавство та історія релігії

-

-

7

2

1

1

8

3

5

1

2

Соціологія

1

1

8

2

1

1

10

4

-

5

5

Журналістика

6

5

4

-

3

2

13

7

1

3

9

Педагогіка

2

1

1

-

-

-

3

1

-

1

2

Філософія

3

-

2

2

-

-

5

2

1

1

3

РАЗОМ:

17

7

35

12

6

5

58

24

8

21

29

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2014-2015 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість 
переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Правознавство

2

1

22

7

2

1

26

9

4

11

11

Теологія, релігієзнавство та історія релігії

-

-

5

3

-

-

5

3

1

2

2

Соціологія

3

1

10

1

-

-

13

2

1

7

5

Журналістика

3

2

9

3

3

-

15

5

5

4

6

Педагогіка

2

1

5

1

-

-

7

2

-

3

4

Філософія

-

-

3

2

-

-

3

2

-

1

2

РАЗОМ:

10

5

54

17

5

1

69

23

11

28

30

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2015-2016 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Правознавство

3

3

19

4

2

-

24

7

6

7

11

Теологія, релігієзнавство та історія релігії

1

-

4

2

-

-

5

2

-

1

4

Соціологія

2

2

9

1

3

1

14

4

2

7

5

Журналістика

14

-

2

6

3

1

19

7

2

7

10

Педагогіка

1

-

7

3

-

-

8

3

1

3

4

Філософія

-

-

8

3

-

-

8

3

4

1

3

РАЗОМ:

21

5

49

19

8

2

78

26

15

26

37

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2016-2017 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість
переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Правознавство

11

5

22

10

2

-

35

15

6

14

15

Теологія, релігієзнавство та історія релігії

-

-

6

3

-

-

6

3

6

-

-

Соціологія

2

1

14

3

2

1

18

5

1

8

9

Журналістика

5

4

9

3

-

-

14

7

3

3

8

Педагогіка

2

1

6

4

3

-

11

5

-

5

6

Філософія

1

-

6

3

1

1

8

4

3

3

2

РАЗОМ:

21

11

63

26

8

2

92

39

19

33

40

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2017-2018 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість
переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Правознавство

6

2 18 8 1 - 25 10 3 9 13

Теологія, релігієзнавство та історія релігії

2

2

8

3

1

-

11

5 2 7 2

Соціологія

2

1

21

6

1 1 24 8 4 10 10

Журналістика

5

3

2

2

- - 10 5 2 4 4

Педагогіка

1

-

2

3

-

- 6 3 1 2 3

Філософія

-

-

6

2

1 - 7 2 3 2 2

РАЗОМ:

16

8

63

24

4 1 83 33 15 34 34

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2018-2019 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість
переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Правознавство

11

5 16 6 2 - 29 11 7 9 13

Теологія, релігієзнавство та історія релігії

2

-

7

5

-

-

9

5 1 5 3

Соціологія

-

-

15

4

4 2 19 6 2 10 7

Журналістика

5

1

6

3

2 1 13 5 3 4 6

Педагогіка

2

1

7

3

-

- 9 4 - 2 7

Філософія

1

-

3

3

- - 4 3 1 3 -

РАЗОМ:

21

7

54

24

8 3 83 34 14 33 36

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2019-2020 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість
переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Правознавство

4

2 9 5 1 - 14 7 2 4 8

Теологія, релігієзнавство та історія релігії

-

-

5

3

1

-

6

3 - 3 3

Соціологія

1

-

12

7

2 - 15 7 5 3 7

Журналістика

5

2

7

3

1 1 13 6 - 6 7

Педагогіка

-

-

9

5

1

- 10 5 - 3 7

Філософія

2

-

8

3

1 1 11 4 3 4 4

РАЗОМ:

12

4

50

26

7 2 69 32 10 23 36