Дніпропетровське відділення Малої академії наук України


запам'ятати

 

Відділення історії

   

1. Алексеев Ю. М., Вертерел А. Г. Історія України.: Навчальний посібник. - К: Каравела, 2004. - 256 с.

2. Білоцерківський В. Я. Історія України: навчальний посібник. - К: Центр учбової літератури, 2007. - 535 с.

3. Бойко О. Д. Історія України. К: ВЦ "Академія", 2001. - 656 с.

4. Бунятян К. П. Давнє населення України. - К: Либідь, 1999. - 228 с.

5. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XIX ст.). - Львів: Світ, 1996. - 448 с.

6. Видатні постаті в історії України (IX - XIX ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, О. Г. Сокирко, В. Г. Червінський. - К: Вища школа, 2002. - 359 с.

7. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К: Вища школа. - 1994. - 539 с.

8. Дорошенко Д. Нарис історії України.: у 2-х томах. - К.: Глобус.1992.

9. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. - К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 1. 2006. - 799 с.

10. Історія українських політичних партій: Кінець XIX - 1917 р. Хрестоматія / Упорядник Б. І. Корольов, І. С. Михальський. - К: Вид. Європейського університету, 2003. - 561 с.

11. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. - К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 1. 2007. - 799 с.

12. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. - К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 2. 2007. - 723 с.

13. Історія України в особах: XIX - XX ст. / І. Войцехівська, В . Облі-цов, О. Божко та ін. - К: Україна, 1995. - 479 с.

14. Історія України в особах: Литовсько-Польська доба / О. Дзюба, М. Довбищенко та ін. - К: Україна, 1997. - 272 с.

15. Історія України в особах: Козаччина / Горобець В. М. та ін. - К: Україна, 2000. - 302 с.

16. Історія України: Навчальний посібник / Під загальною ред. В. А. Смолія. - К: Альтернатива, 1997. - 424 с.

17. Історія України: нове бачення / Під ред. В. А. Смолія. - К: Альтернатива, 2000. - 464 с.

18. Історія України: Посібник / за загальною ред. Г. Д. Темка, Л. С. Тупчієнка. - К.: Вид. центр "Академія", 2002. - 480 с.

19. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. М. О. Скрипника. - К: Центр навчальної літератури, 2003. - 366 с.

20. Історія України. Документи. Матеріали: посібник для студентів вузів / Укладач В. Ю. Король. - К: Академія. - 2001. - 448 с.

21. Історія України: навчально-методичний посібник для семінарських занять / В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін.; за ред. В. М Литвина. - К: Знання - Прес, 2006. - 460 с.

22. Комаринська 3. М. Історія України: посібник для самостійного вивчення та підготовки до семінарських занять. - Львів: ЛБІ НБУ, 2005. - 191 с.

23. Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття: підручник / Кудряченко А. І., Калінічева Г. І., Костиря А. А. - К: МАУП, 2006. - 694.

24. Скляренко В. Г. Русь і варяги: історико-етимологічне дослідження: монографія. - К: Довіра, 2006. - 118 с.

25. Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. - К: Наукова думка, 1990. - Т. 1. - 592 с.

26. Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. - К: Наукова думка, 1990. - Т. 2. - 560 с.

37. Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. - К: Наукова думка, 1991. - Т. 3. - 592 с.

 

ДАВНЯ І НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

(КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
 

Багалій, Д. І. Історія Слобідської України [Текст] / Д.І. Багалій. –Х.: Дельта, 1993. – 256 с.

Грицак, Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. [Текст] / Я. Грицак. – К.: Генеза, 1996. – 360 с.

Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України [Текст] / М.С. Грушевський. – К.: М.П. «Радуга», 1992. – С. 477–498.

Грушевский, М.С. Очерк истории украинского народа [Текст] / М. С. Грушевский. –К.: Либідь, 1990. – С. 306–317, 320.

Дорошенко, Д. І. Огляд української історіографії: Державна школа: Історія. Політологія. Право [Текст] / Д. І. Дорошенко. – К.: Українознавство, 1996. – С. 43 –123.

Єфремов, С. Історія українського письменства [Текст] / С. Єфремов. – К.: Femina, 1995. – С. 232–284.

Каппелер, А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад [Текст] / А. Каппелер. – Л.: Вид-во УКУ, 2005. – 360 с.

Касьянов, Г. Теорії нації та націоналізму [Текст]: монографія / Г. Касьянов. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.

Катренко, А. М. Український національний рух ХІХ ст. [Текст] / А.М. Катренко.– К.: Київ. ун-т, 1998. – Ч. 1: Перша половина ХІХ ст. – С. 4–53.

Когут, З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини 1760 – 1830 [Текст] / З. Когут. – К.: Основи, 1996. – 397 с.

Коновець, О. Ф. Просвітницький рух в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст.) [Текст] / О.Ф. Коновець. – К.: Хрещатик, 1992. – 120 с.

Лисяк-Рудницький, І. Українці в Галичині під автрійським пануванням [Текст] / І. Лисяк-Рудницький // Історичні есе: у 2 т. – Т. 1. – С.412–450.

Магочий, П. Українське національне відродження. Нова аналітична структура [Текст] / П. Магочий // Укр. іст. журн. – 1991. – № 3. – С. 97–107.

Полонська-Василенко, Н. Історія України [Текст]: у 2 т. 3-тє вид. / Н. Полонська-Василенко.– К.: Либідь, 1995. – Т. 2. – 608 с.

Сарбей, В. Г. Етапи формування української національної самосвідомості (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) [Текст] / В. Г. Сарбей // Укр. іст. журн. – 1993. –№ 7–8. – С. 3–14.

Сарбей, В. Г. Національне відродження України [Текст] / В. Г. Сарбей. – К.: Вид. дім «Альтернативи», 1999. – 336 с.

Субтельний, О. Україна: історія [Текст] / О. Субтельний. – К.: Либідь, 1991. – 512 с.

Шандра, В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ - початок ХХ ст. [Текст] / В.С. Шандра. – К., 2005. – 426 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Terra Oblita – Open Memory Map" 
(відкрита мапа пам'яті): 
https://terraoblita.com/ua

 

Екскурсія Музеєм "Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні"

 Музей "Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні" можна відвідати не виходячи з дому. Усе, що для цього потрібно – завітати на платформу  https://izi.travel/en/9ef7-muzey-pam-yat-ievreyskogo-narodu-ta-golokost-v-ukrayini/uk#ae72-rituali-svyata/uk та прослухати аудіоекскурсію залами Музею.

 
Проект Українського інституту національної пам'яті
"Українська революція 1917 – 1921 років":
 http://unr.memory.gov.ua/

 

Проект Українського інституту національної пам’яті,
присвячений Другій світовій війні: http://www.ww2.memory.gov.ua

 

Генії міста. Олександр Поль
 

 

 

Символіка Козака Мамая:
Написи на Мамаях

 

 

Від Люблінської унії до Європейського союзу
 

 

 

Олег Репан: аргументи щодо передатування міста Дніпро
 

 

 


 Леонід Залізняк, доктор історичних наук, професор
Лекція "Первісна історія України"

 

 

 

Ярослав Затилюк, кандидат історичних наук, старший викладач
Лекція "Історія створення і розквіту Київської Русі"

 

 


Наталя Яковенко, доктор історичних наук, професор
Лекція "Україна у складі Великого князівства литовського та Речі Посполитої"

 

 

 

Максимо Яременко, кандидат історичних наук, доцент
Лекція "Україна в період Гетьманщини" 

 

 

 

Катерина Диса, Ph.D., кандидат історичних наук, доцент
Лекція "Події ХІХ століття"

 

 

 

Віталій Скальський, кандидат історичних наук
Лекція "Визвольні змагання"

 

 

 

Наталя Шліхта, завідувач кафедри Ph.D., кандидат історичних наук, доцент
Лекція "Радянський період в історії України"

 

 

 

Михайло Кірсенко, доктор історичних наук, професор
Лекція "Часи незалежної України"

 

 

 

Краєзнавча подорож: Україно-польська археологічна
експедиція ДНУ імені Олеся Гончара

 

 

Невідома Україна.
Нариси нашої історії
Фільм 1. "Історія... Навіщо вона... Нам?" (Режисер Михайло Донець) 
https://www.youtube.com/watch?v=9PZ9fUnvXcY
Фільм 2. "Як пізнавати історію" (Режисер Ростислав Плахов-Модестов) 
https://www.youtube.com/watch?v=TN7xt6gd3hA&index=2&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 3. "Споконвіку було слово" (Режисери: Максим Бернадський, Юрій Макаров) 
https://www.youtube.com/watch?v=6epxSB_pNZ0&index=3&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 4. "Звідки взялися Українці" (Режисер Віталій Бабій) 
https://www.youtube.com/watch?v=7EVQ94_3EcU&list=PLAD668906F49BD5D3&index=4
Фільми 5, 10. "Перші мешканці краю" (Режисер Михайло Донець) 
https://www.youtube.com/watch?v=VNlwsYQ-EGk&list=PLAD668906F49BD5D3&index=5
Фільм 6. "Трипільське диво" (Режисери: Максим Бернадський, Юрій Макаров) 
https://www.youtube.com/watch?v=ArzLNYHTaVA&list=PLAD668906F49BD5D3&index=6
Фільм 7. "Ті, що приборкали коня" (Режисери: Максим Бернадський, Юрій Макаров) 
https://www.youtube.com/watch?v=NxRpbKRM3_E&list=PLAD668906F49BD5D3&index=7
Фільм 8. "Переможці непереможених" (Режисер Ростислав Плахов-Модестов) 
https://www.youtube.com/watch?v=9xzU1cihXpo&index=8&list=PLAD668906F49BD5D3  
Фільм 9. "Зустріч світів" (Режисер Ростислав Плахов-Модестов) 
https://www.youtube.com/watch?v=fFiFW3RQNsQ&list=PLAD668906F49BD5D3&index=9 
Фільм 11. "Сармати і Сарматія" (Режисер Віталій Бабій) 
https://www.youtube.com/watch?v=bnIB9cOAOj4&list=PLAD668906F49BD5D3&index=10
Фільм 12. "Тут переходили народи" (Режисер Ростислав Плахов-Модестов) 
https://www.youtube.com/watch?v=w2UciCSi_3c&index=11&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 13. "Слов'янске розселення" (Режисер Віктор Гненний) 
https://www.youtube.com/watch?v=x13e_NVhwWY&list=PLAD668906F49BD5D3&index=12
Фільм 14. "Змійові вали" (Режисер Світлана Супрунюк) 
https://www.youtube.com/watch?v=moFxb293qDA&list=PLAD668906F49BD5D3&index=13
Фільм 15. "Як народжувалась наша Держава" (Режисер Лев Удовенко) 
https://www.youtube.com/watch?v=5k7sAWSOuA0&index=14&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 16. "Чому погас вогонь Перуна..." (Режисер Лев Удовенко) 
https://www.youtube.com/watch?v=8H1tKe7P-uc&index=15&list=PLAD668906F49BD5D3 
Фільм 17. "Як розквітла Київська держава" (Режисер Лев Удовенко) 
https://www.youtube.com/watch?v=2AP_pJKrWe8&index=16&list=PLAD668906F49BD5D3 
Фільм 18. "Наодинці з диким полем"  (Режисер Олександр Лізунов)
https://www.youtube.com/watch?v=BPKu4LKSI_g&list=PLAD668906F49BD5D3&index=17
Фільм 19. "Часи усобиць"  (Режисер Олександр Лізунов)
https://www.youtube.com/watch?v=PpSTjyB22aQ&index=18&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 20. "Спроба Мономаха"  (Режисер Олександр Лізунов)
https://www.youtube.com/watch?v=43mJ-65xNDk&list=PLAD668906F49BD5D3&index=19
Фільм 21. "Шляхи розходяться"  (Режисер Віктор Гненний)
https://www.youtube.com/watch?v=PU9-PF6VVdI&list=PLAD668906F49BD5D3&index=20
Фільм 22. "Галицько-Волинське князівство"  (Режисер Віктор Гненний)
https://www.youtube.com/watch?v=DXJ_mTTkIV0&list=PLAD668906F49BD5D3&index=21
Фільм 23. "Про загибель руської землі"  (Режисер Віктор Гненний)
https://www.youtube.com/watch?v=oLELhRaUjPs&index=22&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 24. "Київський період в історії України"  (Режисер Віктор Гненний)
https://www.youtube.com/watch?v=HU-h28ruz5Y&index=23&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 25. "Русь з Литвою"  (Режисер Ніна Богдан)
https://www.youtube.com/watch?v=nKJE_VcI-sM&list=PLAD668906F49BD5D3&index=24
Фільм 26. "Воєводство Руське"  (Режисер Яків Сирбу)
https://www.youtube.com/watch?v=K-ir0N5yeWo&list=PLAD668906F49BD5D3&index=25
Фільм 27. "Литовська і Московська Русь"  (Режисер Олена Риндя)
https://www.youtube.com/watch?v=ZX8RKoD7LVM&list=PLAD668906F49BD5D3&index=26
Фільм 28. "Крах Тевтонського ордену"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=z0hUvDoHg8Y&list=PLAD668906F49BD5D3&index=27
Фільм 29. "Між уламками Золотої Орди"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=6VWlAkgSbxY&list=PLAD668906F49BD5D3&index=28
Фільм 30. "В унії та без неї"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=ubrKGbem4XY&index=29&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 31. "Доля"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=28lxx9F3rAk&index=30&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 32. "Увертюра"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=5pMQfXwq7t8&list=PLAD668906F49BD5D3&index=31
Фільм 33. "Іспит"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=xFCaG97We8w&index=32&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 34. "Життя за Литовським статутом"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=BscZkzDg7GA&index=33&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 35. "Зустріч з Портою"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=S6M1Y8HidCI&list=PLAD668906F49BD5D3&index=34
Фільм 36. "Захищали, скільки могли"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=X4ljX03T-AQ&list=PLAD668906F49BD5D3&index=35
Фільм 37. "Острозька естафета"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=Vk7i2HUCdaQ&index=36&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 38. "Велика спокуса"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=Uqf_-vqxPVs&list=PLAD668906F49BD5D3&index=37
Фільм 39. "Реєстрові, городові, низові"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=Jn1-MHjrrjg&index=38&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 40. "На чатах"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=iatTzXCZvxw&list=PLAD668906F49BD5D3&index=39
Фільм 41. "Батьки вольності"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=iBUHaul8QuI&index=40&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 42. "На лезі між Варшавою і Москвою"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=Hhp63UfNUH8&index=41&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 43. "Київські гелікони"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=sDVe_sTgMj0&list=PLAD668906F49BD5D3&index=42
Фільм 44. "Шлях до Тарасової ночі"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=rxfaH86hTw0&index=43&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 45. "Передгроззя"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=J2ZH370OBjM&index=44&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 46. "Міста збирають сили"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=R2uLwysv-8Y&index=45&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 47. "За волю!"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=qeoUZgRhw64&list=PLAD668906F49BD5D3&index=46
Фільм 48. "У пошуках союзника"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=jHX2Bxm3Ke0&list=PLAD668906F49BD5D3&index=47
Фільм 49: "Останній злет"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=v5HdwekxOic&index=48&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 50. "Велика руїна"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=q_U_Ix80D3Y&index=49&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 51. "Між двома прірвами"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=pjZrBO93FEc&list=PLAD668906F49BD5D3&index=50
Фільм 52. "Анатема"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=Uuj-IkUtgaQ&list=PLAD668906F49BD5D3&index=51
Фільм 53. "На уклін до коша"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=ocRgQmJcUcU&index=52&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 54. "Підкупні та підступні"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=dY00bulzKFo&list=PLAD668906F49BD5D3&index=53
Фільм 55. "Гайдамаки"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=HIAA_TAonwQ&list=PLAD668906F49BD5D3&index=54
Фільм 56. "Гаркушина криниця"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=ZkRGvnbsvms&list=PLAD668906F49BD5D3&index=55
Фільм 57. "Біда і слава України"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=CgkaAIvE2kw&list=PLAD668906F49BD5D3&index=56
Фільм 58. "Пилип Орлик. Пакти і конституції"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=twr4Qf6Xl-g&list=PLAD668906F49BD5D3&index=57
Фільм 59. "Останнє гніздо вольності"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=rXQYxOjjJ_g&index=58&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 60. "Минуло, та не забулося"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=ez5XxFi3zkY&list=PLAD668906F49BD5D3&index=59
Фільм 61. "Темна доба"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=KTIg8wc6ELE&index=60&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 62. "Нові пани, нові холопи"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=8NGOVI6h-Pg&index=61&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 63. "Південний фронтир"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=tE0gJINzi3A&list=PLAD668906F49BD5D3&index=62
Фільм 64. "Світанок відродження над Карпатам"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=Rn_JRMLiYLo&index=63&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 65. "Згадаймо, братіє моя!"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=n0iO4gY1E9w&list=PLAD668906F49BD5D3&index=64
Фільм 66. "Той, хто прорік націю"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=7GJn5l8ZW5Y&list=PLAD668906F49BD5D3&index=65
Фільм 67. "Кирило-Мефодіївці"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=xj3KGNhnsrI&index=66&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 68. "Малороси"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=EMj6lE51XiU&index=67&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 69. "За нашу і вашу свободу"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=4emn1xi5PsE&index=68&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 70. "Весна народів у Галичині"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=aNGQ3X5o0Ms&index=69&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 71. "Гірські стежки в долину"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=KHnb7Xd89jY&list=PLAD668906F49BD5D3&index=70
Фільм 72. "Шукання козацтва"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=4thG3kTqS5s&list=PLAD668906F49BD5D3&index=71
Фільм 73. "Неповна воля"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=uE0_8eAjF9Y&index=72&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 74. "Міський бум"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=nZ36vfBzsK8&list=PLAD668906F49BD5D3&index=73
Фільм 75. "Земля - годувальниця"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=iaJcHNR1_dc&list=PLAD668906F49BD5D3&index=74
Фільм 76. "Шлях до океану"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=ZAwbCcesDXc&index=75&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 77. "Через океан"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=hvPzvV0u6_o&list=PLAD668906F49BD5D3&index=76
Фільм 78. "Шляхом промислового розвитку"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=UArKSqXiAqk&index=77&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 79. "Після Валуєвського указу"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=-OSkqDjCeCw&list=PLAD668906F49BD5D3&index=78
Фільм 80. "Нові власники"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=hP8k1RNDkKQ&index=79&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 81. "П'ятий рік : пробудження"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=BnEDm-LmQXI&index=80&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 82. "Між двома імперіями"  (Режисер Анатолій Тимченко)
https://www.youtube.com/watch?v=FjN25jhEjCQ&index=81&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 83. "Повіяв вітер січовий"  (Режисер Олександр Денисенко)
https://www.youtube.com/watch?v=IYeH6hyMKV4&list=PLAD668906F49BD5D3&index=82
Фільм 84. "І почалася революція"  (Режисер Олександр Денисенко)
https://www.youtube.com/watch?v=n7e4prKmz8o&list=PLAD668906F49BD5D3&index=83
Фільм 85. "Пролог"  (Режисер Олена Єршова)
https://www.youtube.com/watch?v=JTrEYUzy21c&list=PLAD668906F49BD5D3&index=84
    Фільм 86. "Михайло Грушевський"  (Режисер Олена Єршова)
https://www.youtube.com/watch?v=Z39xpthPFVY&index=85&list=PLAD668906F49BD5D3   
Фільм 87. "Розбудова держави"  (Режисер Валентин Марченко)
https://www.youtube.com/watch?v=jEsUeUgx978&list=PLAD668906F49BD5D3&index=86
Фільм 88. "Ультиматум"  (Режисер Валентин Марченко)
https://www.youtube.com/watch?v=HFDTuVmlVSQ&index=87&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 89. "Трикутник смерті"  (Режисер Орест Драгаєв-Бойчук)
https://www.youtube.com/watch?v=YkAxAbOhP28&list=PLAD668906F49BD5D3&index=88
Фільм 90. "Берестейський мир"  (Режисер Валентин Марченко)
https://www.youtube.com/watch?v=QvbNQp8Oo6k&list=PLAD668906F49BD5D3&index=89
Фільм 91. "Лист без конверта"  (Режисер Валентин Марченко)
https://www.youtube.com/watch?v=ywV9oXu3kMI&list=PLAD668906F49BD5D3&index=90
Фільм 92. "Павло Скоропадський"  (Режисер Наталія Богданенко)
https://www.youtube.com/watch?v=T2KLU2A3RlM&list=PLAD668906F49BD5D3&index=91
Фільм 93. "Симон Петлюра"  (Режисер Орест Драгаєв-Бойчук)
https://www.youtube.com/watch?v=aM4eC2BNg_A&index=92&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільми 94, 95. "Отаманія"  (Режисер Олександр Мельник)
https://www.youtube.com/watch?v=KEzFKB3DHZw&list=PLAD668906F49BD5D3&index=93
Фільм 96. "Більшовики перемагають"  (Режисер Наталія Богданенко)
https://www.youtube.com/watch?v=U0iatY5JwDU&list=PLAD668906F49BD5D3&index=94
Фільм 97. "Воля відходить з боями"  (Режисер Віталій Сегеда)
https://www.youtube.com/watch?v=NgFXC0oJS80&index=95&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 98. "Великий злам"  (Режисер Сергій Лисенко)
https://www.youtube.com/watch?v=Qni2kg5hauY&list=PLAD668906F49BD5D3&index=96
Фільм 99. "Замордовані покоління"  (Режисер Геннадій Ахмадєєв)
https://www.youtube.com/watch?v=3-gELVi0Im0&list=PLAD668906F49BD5D3&index=97
Фільми 100, 101. "Бранці центральної Європи"  (Режисер Едуард Головня)
https://www.youtube.com/watch?v=NBoEWu1IGxo&index=98&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 102. "Під олівцями кривавих диктаторів"  (Режисер Леонід Осовський)
https://www.youtube.com/watch?v=lV9wdd4pgPw&list=PLAD668906F49BD5D3&index=99
Фільм 103. "Між сталевими жорнами"  (Режисер Леонід Осовський)
https://www.youtube.com/watch?v=oirtNHob_s0&list=PLAD668906F49BD5D3&index=100
Фільм 104. "Повоєнна Україна"  (Режисер Євген Мокроусов)
https://www.youtube.com/watch?v=bzRvVMUnIb0&list=PLAD668906F49BD5D3&index=101
Фільм 105. "Від Хрущовської "відлиги" до "Празької весни"  (Режисер Євген Мокроусов)
https://www.youtube.com/watch?v=i5KhUQFWMNU&index=102&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільми 106, 107. "Від дисидентства - до незалежності"  (Режисер Сергій Сніжний)
https://www.youtube.com/watch?v=U5AMz-8b1sM&list=PLAD668906F49BD5D3&index=103
Фільм 108. "Повернута самостійність"  (Режисер Віталій Сегеда)
https://www.youtube.com/watch?v=OwjP-UwS5EM&list=PLAD668906F49BD5D3&index=104

 

Ініціатива історичного факультету Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара "Етажерка" 
– медіа-платформа та майданчик
для висловлювання фаховими дослідниками проблем та стану гуманітарних студій:
 
https://www.youtube.com/channel/UC8UceSLdHa_7kalTlCFNC4w/videos

Готуємось до ЗНО. Пам`ятки історії України у онлайн-вправах: 
http://metamorfosy.in.ua/?p=1390

                                           Актуальними у 2019-2020 навчальному році є:

Закон України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VIII);
Закон України «Про повну загальну середню освіту» ( від 16.01.2020 № 463-IX );
Лист МОН № 1/11-5966 від 01.07.2019 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році».  

   
     Основними нормативними документами у викладанні шкільних історичних курсів є:

Національна доктрина розвитку освіти, яка визначає мету та пріоритетні напрями державної політики в освітній галузі значна частина яких і стосується шкільної історичної освіти, і реалізується через її зміст.

    Мета Національної доктрини фактично визначає мету шкільних історичних курсів, оскільки саме їх зміст найбільше сприяє вихованню покоління людей, які знайомі зі світовим та вітчизняним історичним досвідом, здатні ефективно працювати і займатися самоосвітньою діяльністю, оберігати і примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.
    Саме в змісті шкільної історичної освіти закладені найбільші потенційні можливості для розвитку особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу та сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовленої до життя і праці у світі, що змінюється; збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій, виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови, історії та культури всіх корінних народів і національних меншин, які проживають в Україні, формування культури міжетнічних і міжособистісних відносин.
   Якщо Національна доктрина розвитку освіти визначає стратегічну мету і пріоритетні напрямки розвитку освіти, то Державний освітній стандарт визначає вимоги до освіченості учнів. Шкільні історичні курси є основою освітньої галузі «Суспільствознавство», Державний стандарт якої конкретизує завдання і вимоги щодо обов’язкових результатів навчання історії, які покладені в основу змісту навчальних програм з предмету:

- підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до особистісної самореалізації через засвоєння комплексу знань, формування, відповідних компетенцій;
- формування в учнів критичного мислення, навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, засвоєння історичних знань як світового та вітчизняного історичного досвіду, оволодіння навичками оцінювання суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних особистісно-життєтворчих, соціалізуючи, комунікативних інтелектуально-інформаційних навичок поведінської діяльності;
- формування в учнів національних та загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення та поваги до інших народів, правової свідомості та економічного мислення;
- формування в учнів почуття власної гідності, відповідальності, активної життєвої позиції, вміння визначати цілі, спрямовані на розвиток суспільства, держави, забезпечення власного добробуту та добробуту своєї родини.
    Змістове наповнення галузі базується на українознавчих засадах. Воно спрямоване на виховання в особистості рис патріота України, людини з гуманістичними і демократичними цінностями.
Історичні знання мають величезне значення для виховання молоді, адже вони становлять суть пізнання людиною світу. Наука історія та її квінтесенція – історична освіта, за визначенням А. Тойнбі, виступають насамперед як «дослідники людських відносин, що розгорнуті в просторі й часі».

 

Відділення історії

№ з/п Назва районів (міст) 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р.  2016-2017 н.р.  2017-2018 н.р.  2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р.
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ  І   ІІ  ІІІ  І  ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
1 Дніпро 1 2 4   3 7 3 6 5  2 5 2  2 3 4 4 4 8 3 3 2
2 Вільногірськ                                          
3 Кам'янське 2   2 1   2         1 1     2   1 1 1 1 3
4 Жовті Води                                 1        
5 Кривий Ріг 2 8 8 4 3 4 2 3 5  1 2 8  2 1 2   2 2   4 5
6 Марганець                                          
7 Нікополь                                          
8 Новомосковськ                                          
9 Покров                                          
10 Павлоград                     1        1 1 1     1 1
11 Першотравенськ                                          
12 Синельникове                                          
13 Тернівка                                          
14 Апостолівський р-н                                          
15 Васильківський р-н                                          
16 Верхньодніпровський р                                          
17 Дніпровський р-н                                          
18 Криворізький р-н                                         1
19 Криничанський р-н                                          
20 Магдалинівський р-н                                          
21 Межівський р-н           1                 1            
22 Нікопольський р-н                                          
23 Новомосковський р-н                                          
24 Павлоградський р-н                                          
25 Петриківський р-н                                          
26 Петропавлівський р-н                                          
27 Покровський р-н                                          
28 П’ятихатський р-н   1                                      
29 Синельниківський р-н                                          
30 Солонянський р-н                                 1   1   1
31 Софіївський р-н                                          
32 Томаківський р-н                 1 1                     1
33 Царичанський р-н                                          
34 Широківський р-н         1     1     1                    
35 Юр'ївський р-н                                          
36 Всього 5 11 14 5 7 14 5 10 11 4 10 11 4 4 10 5 10 11 5 9 14
  РАЗОМ 30 26 26 25 18 26 28

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2013-2014 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість 

переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Історія України

13

2

24

10

2

-

39

12

3

11

25

Археологія

-

-

3

2

-

-

3

2

-

-

3

Історичне краєзнавство

5

1

14

4

3

1

22

6

4

5

13

Етнологія

1

-

6

3

-

-

7

3

2

1

4

Всесвітня історія

8

4

5

3

1

-

14

7

-

1

13

РАЗОМ:

27

7

52

22

6

1

85

30

9

18

58

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2014-2015 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість 

переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Історія України

7

4

17

2

3

2

27

8

2

7

18

Археологія

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

Історичне краєзнавство

5

2

18

5

1

-

24

7

2

8

14

Етнологія

2

1

7

3

-

-

9

4

1

1

7

Всесвітня історія

9

3

7

3

-

-

16

6

3

4

9

РАЗОМ:

23

10

50

14

4

2

77

26

8

20

49

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2015-2016 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість 

переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Історія України

11

4

11

2

2

1

24

7

4

10

10

Археологія

1

-

3

2

-

-

4

2

1

-

3

Історичне краєзнавство

6

3

18

4

6

1

30

8

6

11

13

Етнологія

3

3

5

1

1

-

9

4

2

3

4

Всесвітня історія

9

4

4

1

-

-

13

5

1

2

10

РАЗОМ:

30

14

41

10

9

2

80

26

14

26

40

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2016-2017 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість 

переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Історія України

9

4

12

4

3

-

24

8

2

8

14

Археологія

1

-

2

2

1

-

4

2

1

-

3

Історичне краєзнавство

3

2

11

3

6

2

20

7

8

7

5

Етнологія

2

1

5

3

-

-

7

4

4

3

-

Всесвітня історія

10

2

6

2

-

-

16

4

1

7

8

РАЗОМ:

25

9

36

14

10

2

71

25

16

25

30

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2017-2018 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість 

переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Історія України

3

3 14 1 - - 17 4 2 6 9

Археологія

1

- 5 2 - - 6 2 1 3 2

Історичне краєзнавство

10

3 11 3 2 1 23 7 2 15 6

Етнологія

1

1 4 1 1 - 6 2 1 3 2

Всесвітня історія

3

2 2 1 - - 5 3 1 1 3

РАЗОМ:

18

9 36 8 3 1 57 18 7 28

22

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2018-2019 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість 

переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Історія України

9

4 9 2 3 - 21 6 3 7 11

Археологія

2

1 2 1 1 1 5 3 3 - 2

Історичне краєзнавство

7

4 8 4 6 - 21 8 6 5 10

Етнологія

5

3 3 1 - - 8 4 1 6 1

Всесвітня історія

7

4 4 1 2 - 13 5 3 5 5

РАЗОМ:

30

16 26 9 12 1 68 26 16 23

29

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2019-2020 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість 

переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Історія України

4

3 10 5 3 - 17 8 2 8 7

Археологія

1

- 3 1 3 2 7 3 3 2 2

Історичне краєзнавство

7

3 9 4 3 2 19 9 5 4 10

Етнологія

3

1 4 2 - - 7 3 - 3 4

Всесвітня історія

3

1 5 4 3 - 11 5 1 7 3

РАЗОМ:

18

8 31 16 12 4 61 28 11 24

26